GTM-35 DME-EK002 RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6D3N BY EK JAN-MAR 18
ทัวร์  รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน         
เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
โดยสายการบิน Emirate Airline
ราคาเพียง 38,900.-


เริ่มต้น 38,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** *****ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ***** ***พิเศษ นำท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน*** เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 โดยสายการบิน Emirate Airline ราคาเพียง 38,900.-
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
02.00 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371
06.00 น. ถึงสนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
10.00 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133
14.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำเข้าสู่ที่พัก INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์
ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ
ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางกลับมอสโคว์ จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายแบบ จากนั้นนำท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นำเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำเข้าสู่ที่พัก INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป
นำท่านเข้าสู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นำท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)
นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท***
นำเข้าสู่ที่พัก INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง มอสโคว์ – กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน – ถนนอารบัต – สถานีรถไฟใต้ดิน – สนามบินมอสโคว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่นอกเมือง ให้ท่านได้สนุกกับกิจกกรรมสุนัขลากเลื่อน (Husky Sledding) ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ซึ่งสุนัขพันธ์นี้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
18.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
23.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 132
วันที่หกของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพ
06.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ม.ค.61 30ม.ค.61 38,900 38,900 38,900 3,900 ห้องคู่ 2 เตียง แบบไม่มีเตียงเสริม
07ก.พ.61 12ก.พ.61 38,900 38,900 38,900 3,900 ห้องคู่ 2 เตียง แบบไม่มีเตียงเสริม
21ก.พ.61 26ก.พ.61 38,900 38,900 38,900 3,900 ห้องคู่ 2 เตียง แบบไม่มีเตียงเสริม
01มี.ค.61 06มี.ค.61 38,900 38,900 38,900 3,900 ห้องคู่ 2 เตียง แบบไม่มีเตียงเสริม
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้