GTM-02 EASY ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน EASY  ใสๆวัยรุ่นชอบ IN TAIWAN 6D4N
ราคาเริ่มต้น 18,999 .-
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Nok scoot


เริ่มต้น 18,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
02.25 น. เหิรฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4ชั่วโมง)
07.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนประเทศไต้หวัน(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง
เช้า บริการอาหารว่าง (มื้อที่1) ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่
นำท่านสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง(RAINBOW ViLLAGE) ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆที่ถูกแต่งแต้มบนผนังกำแพงของหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นหมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เคยเป็นหมู่-บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอนเพราะผู้ที่เคยอยู่อาศัยบ้างก็ตายหรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่ได้มี “คุณปู่สายรุ้ง”หรือคุณปู่หวง หย่ง ฟู่ (ปัจจุบันอายุ 94 ปี) ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้คล้ายๆจะเป็นการสั่งลาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมานานแต่ภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็นเพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวาเป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใสสร้างความสุขใจให้แก่ผู้พบเห็น
นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ซึ่งถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในไต้หวัน ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าเทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และความสำเร็จ หน้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรีญไต้หวัน
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) ร้าน BANANA PARADISE
ร้านอาหารสไตล์ย้อนยุคอายุมากกว่า 25ปี มีมุมย้อนยุคน่ารักให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจเรียกได้ว่าเป็น “เพลินวานแห่งไต้หวัน”ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านที่ดารานักร้องชื่อดังแถบเอเชียเช่น Super junior นักร้องชื่อดังของเกาหลีใต้รายการท่องเที่ยวสมุทรโคจร หรือแม้แต่ดาราดังระดับโลกอย่าง เฉินหลง ก็ต้องแวะมาชิมอาหารที่ร้านแห่งนี้และถ่ายรูปกับเจ้าของร้านเพื่อเก็บเป็นที่ระลึก
นำท่านแวะ ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย ที่ตลาดแห่งนี้มีอาหารสไตล์ไต้หวันมากมายให้ท่านได้เลือกลิ้มลองทาน เช่น ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็นขึ้นชื่อ ปลาหมึกย่าง อาหารทะเลเผาสดๆ ไส้กรอกไต้หวัน ก๋วยเตี๋ยวไต้หวัน ผลไม้สดและอีกมากมายให้ทานได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านสู่ ORANGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า – ทำ D.I.Y.โมจิ
เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า(Formosan Aboriginal culture village) ตั้งอยู่เมืองหน่านโถว ใช้เป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไต้หวันซึ่งในทุกๆวันจะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง เช่น การเต้นรำ การร้องเพลและการจำลองพิธีการแต่งงานแบบดั้งเดิม มากไปกว่านั้น ยังมีหมู่บ้านจำลองของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงร้านขายของที่ระลึกของแต่ล่ะชนเผ่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อและเลือกชมกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) เมนูอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมและของฝาก ซื่อดังรสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก พิเศษ!!! ให้ท่านได้ลองทำโมจิอันเลื่องชื่อและสามารถนำกลับบ้านได้ ภายในโรงงานท่านยังสามารถซื้อพายสับปะรดและขนมขึ้นชื่อของไต้หวันได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) เมนูอาหารพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) เมนูอาหารพื้นเมือง
วันที่ 4 ฟาร์มแกะ – วัดหลงซาน – ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
ว่าสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียที่แห่งนี้เป็น ฟาร์มที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้และพืชผักเมืองหนาวอยู่ในความดูแลขององค์การทหารผ่านศึกมีลักษณะคล้ายฟาร์มในยุโรปมากทัศนียภาพสวยงามแบบชนบท ด้วยที่ราบเขียวขจีจนเป็น ที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลากหลายเรื่องในไต้หวัน
เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) เมนูเสี่ยวหลงเปา
จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลงซาน หรือ "วัดเขามังกร"เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี เดิมสถานที่ตั้งของวัดมี ชื่อเดิมว่า "หมงเจี๋ย"เป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปในเมื่ออดีต เวลาผ่านไปกว่า 260 ปี วัด หลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงครามแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลยยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี "พระโพธิสัตว์ กวนอิม" เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวันและปัจจุ-บันเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงไทเป
จากนั้นพาท่านเดินไป ถนน BOPILIAO HISTORICAL BLOCK เป็นถนนย่านประวัติศาสตร์สายสั้นๆที่เต็มไปด้วยอาคารอิฐแดงเก่าๆที่ได้รับการอนุรักษ์และปรับปรุงให้เป็น ย่านท่องเที่ยวสไตล์ฮิปๆ ท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วยของขายที่นี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกินของฝากเสื้อผ้า ร้องเท้า เหตุผลที่คนชอบมาซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ก็เพราะว่า การเดินทางที่สะดวก ห่างจากสถานี MRT แค่ 70 เมตร, มีของขายเยอะแยะมากมาย, เปิดจนถึงเที่ยงคืนเพราะเหตุนี้ซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่ Night Life อันโด่งดังของไต้หวัน
ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านสู่ GALLERY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น – XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL – จิวเฟิ่น – ศูนย์เครื่องประดับ – COSMETIC CENTER - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่8)
นำท่านสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณ์ที่ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงดร.ซุน ยัดเซ็น ผู้เป็นบิดาแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศ์ชิงและก่อตั้งสาธรณรัฐประชาชน จีนขึ้นในปี 1912 เป็นหัวหน้าก๊กมินตั๋งและได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก ดร.ซุนยัดเซ็นยังเป็นอาจารย์ ของท่านเจียงไคเช็ค และถือเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นทีรักของประชาชนจีนและคนไต้หวันด้วย อนุสรณ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1972 ตัวอาคารเป็นรูปแบบทรงจีนหลังคาสีเหลือง มีสวนดอกไม้และน้ำพุกว่า 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยจุดแสดงรูปปั้น ดร.ซุน ยัดเซ็นพร้อมมีการผลัด เปลี่ยนของทหาร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดละยังมีพื้นที่จัดแสดงผลงานต่างๆ รวมทั้งร้านจำหน่ายของที่ระลึก
จากนั้นเดินทางสู่ XINYI PUBLIC ASSEMBLY HALL หรือหมู่บ้าน SISI NAN CUN VILLAGE เดิมเป็น หมู่บ้านที่ทางรัฐบาลได้สร้างให้ทหารผ่านศึกที่อพยพมาไต้หวันต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายรื้อถอนชุมชนเก่าแห่งนี้ในปี 1999 ทางรัฐบาลมีโครงการพัฒนาที่ดินแต่เมื่อได้รับการคัดค้านจากหน่วงงานที่ต้องการรักษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้โครงการจึงยกเลิกไป ต่อมาในปี 2003 จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น CULTURALL HALL และ CULTURAL PARK อย่างเป็นทางการ
จากนั้น ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมือง จีหลง จิ่วเฟิน เป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลิน บรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย (หมายเหตุ: วันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ของไต้หวันจะต้องเปลี่ยนเป็นรถบัสสาธารณะขึ้นจิ่วเฟิ่น)
เที่ยง **อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**
นำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามา-รถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่าง-กายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม
นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องสำอาง(COSMETIC CENTER) ชั้นนำในไต้หวัน DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GALLERY HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 6 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (มื้อที่9)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
09.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.40 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……..


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ก.พ.61 10ก.พ.61 19,999 19,999 19,999 6,900
19มี.ค.61 24มี.ค.61 18,999 18,999 18,999 6,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้