GTM-10 XWT22 Taiwan Cherry Blossom 5D3N JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท


เริ่มต้น 13,988


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ชมซากุระ เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61 โดยสายการบิน Nok Scoot ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อาหาร เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เช้า,เที่ยง,---
วันที่สี่ ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่  เช้า,เที่ยง,---
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
31ม.ค.61 04ก.พ.61 15,988 15,988 15,988 4,500
01ก.พ.61 05ก.พ.61 15,988 15,988 15,988 4,500
04ก.พ.61 08ก.พ.61 14,988 14,988 14,988 4,500
05ก.พ.61 09ก.พ.61 13,988 13,988 13,988 4,500
07ก.พ.61 11ก.พ.61 15,988 15,988 15,988 4,500
08ก.พ.61 12ก.พ.61 15,988 15,988 15,988 4,500
19ก.พ.61 23ก.พ.61 13,988 13,988 13,988 4,500
21ก.พ.61 25ก.พ.61 15,988 15,988 15,988 4,500
22ก.พ.61 26ก.พ.61 15,988 15,988 15,988 4,500
25ก.พ.61 01มี.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
26ก.พ.61 02มี.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
28ก.พ.61 04มี.ค.61 16,988 16,988 16,988 4,500
01มี.ค.61 05มี.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
04มี.ค.61 08มี.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
05มี.ค.61 09มี.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
07มี.ค.61 11มี.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
08มี.ค.61 12มี.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
11มี.ค.61 15มี.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
12มี.ค.61 16มี.ค.61 13,988 13,988 13,988 4,500
14มี.ค.61 18มี.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
15มี.ค.61 19มี.ค.61 15,988 15,988 15,988 4,500
18มี.ค.61 22มี.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
19มี.ค.61 23มี.ค.61 14,988 14,988 14,988 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้