GTM-10 XW-T23 TAIWAN TAIPEI ALISHAN 6D4N FEB-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ส่วนตัว 6 วัน 4 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Nok Scoot
เริ่มต้น 16,888 บาท


เริ่มต้น 16,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ส่วนตัว 6 วัน 4 คืน เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 61 โดยสายการบิน Nok Scoot เริ่มต้น 16,888 บาท
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานดอนเมือง - เถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  --,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้  เช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่ เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง  เช้า,เที่ยง,---
วันที่ห้า ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – ดิวตี้ฟรี - Germanium ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  เช้า,เที่ยง,---
วันที่หก ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง  เช้า (แบบกล่อง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.พ.61 06ก.พ.61 19,888 19,888 19,888 6,500
04ก.พ.61 09ก.พ.61 17,888 17,888 17,888 6,500
07ก.พ.61 12ก.พ.61 21,888 21,888 21,888 6,500
08ก.พ.61 13ก.พ.61 19,888 19,888 19,888 6,500
18ก.พ.61 23ก.พ.61 17,888 17,888 17,888 6,500
22ก.พ.61 27ก.พ.61 19,888 19,888 19,888 6,500
25ก.พ.61 02มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 6,500
01มี.ค.61 06มี.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,500
04มี.ค.61 09มี.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,500
07มี.ค.61 12มี.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,500
08มี.ค.61 13มี.ค.61 19,888 19,888 19,888 6,500
11มี.ค.61 16มี.ค.61 16,888 16,888 16,888 6,500
15มี.ค.61 20มี.ค.61 18,888 18,888 18,888 6,500
18มี.ค.61 23มี.ค.61 17,888 17,888 17,888 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้