GTM-26 GT-TPE XW06 TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5D3N MAR-JUL 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเปตึก101 สบายพาเพลิน 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม 61
ราคาเริ่มต้น 13,991.-
โดยสายการบิน NoK scoot


เริ่มต้น 13,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน ไทเปตึก101 สบายพาเพลิน 5วัน3คืน เดินทาง มีนาคม-กรกฎาคม 61 ราคาเริ่มต้น 13,991.- โดยสายการบิน NoK scoot
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
Day 4 ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13มี.ค.61 17มี.ค.61 14,992 14,992 14,992 4,500
14มี.ค.61 18มี.ค.61 15,995 15,995 15,995 4,500
25มี.ค.61 29มี.ค.61 13,991 13,991 13,991 4,500
27มี.ค.61 31มี.ค.61 13,991 13,991 13,991 4,500
28มี.ค.61 01เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
30มี.ค.61 03เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
31มี.ค.61 04เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
01เม.ย.61 05เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
02เม.ย.61 06เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
03เม.ย.61 07เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
04เม.ย.61 08เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 4,500
05เม.ย.61 09เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 4,500
06เม.ย.61 10เม.ย.61 16,991 16,991 16,991 4,500
07เม.ย.61 11เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
08เม.ย.61 12เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
09เม.ย.61 13เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
10เม.ย.61 14เม.ย.61 19,995 19,995 19,995 5,500
11เม.ย.61 15เม.ย.61 21,999 21,999 21,999 5,500
12เม.ย.61 16เม.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500
13เม.ย.61 17เม.ย.61 21,999 21,999 21,999 5,500
14เม.ย.61 18เม.ย.61 19,995 19,995 19,995 5,500
15เม.ย.61 19เม.ย.61 18,991 18,991 18,991 5,500
16เม.ย.61 20เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
17เม.ย.61 21เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
18เม.ย.61 22เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
19เม.ย.61 23เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
20เม.ย.61 24เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
21เม.ย.61 25เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
22เม.ย.61 26เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
23เม.ย.61 27เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
24เม.ย.61 28เม.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
25เม.ย.61 29เม.ย.61 15,991 15,991 15,991 4,500
26เม.ย.61 30เม.ย.61 15,991 15,991 15,991 4,500
27เม.ย.61 01พ.ค.61 15,991 15,991 15,991 4,500
28เม.ย.61 02พ.ค.61 15,991 15,991 15,991 4,500
29เม.ย.61 03พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
30เม.ย.61 04พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
01พ.ค.61 05พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
02พ.ค.61 06พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
03พ.ค.61 07พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
04พ.ค.61 08พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
05พ.ค.61 09พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
06พ.ค.61 10พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
07พ.ค.61 11พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
08พ.ค.61 12พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
09พ.ค.61 13พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
10พ.ค.61 14พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
11พ.ค.61 15พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
12พ.ค.61 16พ.ค.61 15,991 15,991 15,991 4,500
13พ.ค.61 17พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
14พ.ค.61 18พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
15พ.ค.61 19พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
16พ.ค.61 20พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
17พ.ค.61 21พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
18พ.ค.61 22พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
19พ.ค.61 23พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
20พ.ค.61 24พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
21พ.ค.61 25พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
22พ.ค.61 26พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
23พ.ค.61 27พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
24พ.ค.61 28พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
25พ.ค.61 29พ.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
26พ.ค.61 30พ.ค.61 15,991 15,991 15,991 4,500
27พ.ค.61 31พ.ค.61 15,991 15,991 15,991 4,500
28พ.ค.61 01มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
29พ.ค.61 02มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
01มิ.ย.61 05มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
02มิ.ย.61 06มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
03มิ.ย.61 07มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
04มิ.ย.61 08มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
05มิ.ย.61 09มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
09มิ.ย.61 13มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
10มิ.ย.61 14มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
11มิ.ย.61 15มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
12มิ.ย.61 16มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
16มิ.ย.61 20มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
17มิ.ย.61 21มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
18มิ.ย.61 22มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
19มิ.ย.61 23มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
23มิ.ย.61 27มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
24มิ.ย.61 28มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
25มิ.ย.61 29มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
26มิ.ย.61 30มิ.ย.61 14,991 14,991 14,991 4,500
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
30มิ.ย.61 04ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
01ก.ค.61 05ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
02ก.ค.61 06ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
03ก.ค.61 07ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
04ก.ค.61 08ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
05ก.ค.61 09ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
06ก.ค.61 10ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
07ก.ค.61 11ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
08ก.ค.61 12ก.ค.61 14,991 14,991 14,991 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้