GTM-26 GT-TPE XW06 TAIWAN สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5D3N JAN-MAR 18 BY XW
ทัวร์ไต้หวัน ไทเปตึก101 สบายพาเพลิน 5วัน3คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
ราคาเริ่มต้น 13,991.-
โดยสายการบิน NoK scoot


เริ่มต้น 13,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง
23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 7 ประตู 5-6 สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง ** เวลานัดหมาย 22.00 น. สำหรับไฟล์ทบิน XW182 เวลา 01.00 น. **
วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
02.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) เที่ยวบินที่ XW182 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) **เนื่องด้วยทางสายการบินนกสกู๊ตมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน XW182 รายละเอียดดังนี้**
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (McDonald’s)
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจงไถฉาน วัดใหญ่ทางภาคกลางของไต้หวัน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ก่อสร้างขึ้นจากพลังแรงศรัทธาเลื่อมใสของเหล่าศิษยานุศิษย์และประชาชนที่ร่วมกันบริจาค ร่วมลงแรงลงใจให้กับพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องศึกษาพระธรรมหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเส้นทางรอบทะเลสาบมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห่งนี้จะมีรูปร่างครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่กำลังประกบกันอยู่และยังเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยที่ดีมีมังกรล้อมรอบ พื้นที่บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดรับพลังมังกรที่สมบูรณ์ที่สุดของไต้หวัน นำท่านนั่งเรือยอร์ชแบบส่วนตัวของคณะ ชมความงามบรรยากาศรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระทนต์ (ฟัน) ของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีปและยังเป็นจุดชมวิวทะเลสาบในมุมสูงอีกด้วย ท่านจะได้ถ่ายรูปกับมุมทีสวยที่สุดของทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และเทพเจ้าแห่งความรักองค์ใหม่ล่าสุดหรือที่เรารู้จักกันในนาม “เฒ่าจันทรา” ที่มีชื่อเสียงมากในด้านความรักที่วัดหลงซันไทเป วัดนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเทพเจ้าสำคัญที่ท่านสามารถมาขอพรได้ครบทุกความปรารถนาที่วัดนี้ สิ่งที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้ยังมีสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์ไต้หวันเป็นฉากหลังให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่อีกด้วย
นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองไถจง นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่นิยมที่สุดของเมืองไถจงมีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง ร้านเครื่องสำอางค์จากญี่ปุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ เสื้อผ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งยี่ห้อท้องถิ่นของไต้หวันเอง รวมแล้วกว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกแวะซื้อ แวะชมตามใจชอบ….หากท่านใดไม่ใช่ขาช้อปปิ้งก็ไม่ต้องกลัวเบื่อเพราะตลาดแห่งนี้ยังเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น อาหารทานเล่นหรือทานจริงจังแหล่งใหญ่ที่สุดของไถจงอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเลือกซื้อของฝาก ที่ ร้านพายสับปะรด ที่ถือว่าเป็นขนมสัญลักษณ์ของไต้หวันเปรียบเสมือนขนมประจำชาติเลยก็ว่าได้ แนะนำให้ท่านซื้อเป็นขนมฝากแก่คนทางบ้านหรือเพื่อนๆ (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)
นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ด้านในตัวอาคารประกอบไปด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือห้องแกลลอรี่รูปภาพต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีและคนใกล้ชิดรวมถึงรูปภาพของ ท่านมาดาม ซ่ง เม่ย หลิง หรือมาดามของท่านเจียงนั่นเอง ภายในห้องนี้ไม่ได้มีแค่รูปภาพเท่านั้นที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของท่านทั้งสองแต่ยังมีข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า รถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งที่จัดแสดงไว้อย่างน่าสนใจให้ท่านได้เลือกชมเลือกถ่ายรูปพร้อมฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือบริเวณชั้น 4 จัดแสดงรูปปั้นขนาดใหญ่ของท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและในทุก ๆ 1 ชม.จะมีการจัดโชว์การเปลี่ยนเวรของเหล่าหทารที่แสดงความเคารพและภักดีต่อท่านอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO ...เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน
บ่าย นำท่านแวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่ประกอบไปด้วยแม่เหล็กแร่ก้อนธาตุเจอมาเนี่ยม ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง ปะการังน้ำลึกที่เป็นอัญมณีล้ำค่าที่หายากซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่ในโลก
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มี่ชื่อเสียงที่สุดของไทเป ในด้านอาหารท้องถิ่นของไต้หวัน มีร้านอาหารมากกว่า 80 ร้านให้ท่านได้เลือกทานเลือกชิมกันแบบสไตล์ท้องถิ่นเลยทีเดียว และยังมีสินค้าพื้นเมือง สินค้าแฟชั่นวัยรุ่น ร้านรองเท้ากีฬายี่ห้อต่าง ๆ ที่ให้ได้ช้อปปิ้งกันแบบจุใจ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก G7 HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ไทเป – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ระหว่างทางก่อนขึ้นเขาไปยังหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นท่านจะได้เห็นเส้นทางรถไฟแห่งแรกของไต้หวันที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตที่จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ สมัยราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านที่มีการขายของพื้นเมือง ทั้งขนมพื้นเมือง อาหาร และของฝากแบบพื้นเมืองหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆ คือหมู่บ้าน OTOP ของไต้หวันนั่นเองและที่นี่ยังมีโลเกชั่นความสวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลี ซีรี่ย์ไต้หวันและการ์ตูนแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นที่ฉายทั่วโลกอย่างเรื่อง SPIRITED AWAY ทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นฉากความสวยงามของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นจากการ์ตูนเรื่องนี้และกลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมในการมาเช็คอินหรือถ่ายรูปอีกแห่งหนึ่งของไต้หวัน *** หมายเหตุ หากทริปเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนรถเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่นขึ้นและลงเหมือนคนท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน ***
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน)
นำท่านแวะชม ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้ นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 ที่ปัจจุบันถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของไต้หวัน หากท่านมาไต้หวันแล้วไม่มีรูปคู่กับตึกไทเป 101 นั่นแปลว่า ท่านมายังไม่ถึงไต้หวัน! .. โครงสร้างของตึกนี้แสดงถึงความสามารถทางด้านวิศวกรรมของไต้หวัน เพราะตึกแห่งนี้เป็นตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตันที่ช่วยถ่วงสมดุลของตัวตึกไว้ และช่วยการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและในอดีตยังเคยสูงที่สุดในโลก แต่ตึกไทเป 101 ยังคงความเป็นที่ 1 ไว้ได้คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อขึ้นจุดชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD ) =
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยอดนิยมที่สุดของไต้หวันเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบกับเมืองไทยคือสยามสแควร์ไต้หวัน หากเปรียบเทียบกับเกาหลีก็คือเมียงดงไต้หวัน ด้านในมีหลากหลายแบรนด์สินค้าทั้งเสื้อผ้าและรองเท้ากี่ฬายี่ห้อต่าง ๆ ยังมีสินค้ายี่ห้อท้องถิ่นให้เลือกซื้อ แต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่สินค้าช้อปปิ้งอย่างเดียว ยังมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายให้ท่านได้เลือกรับประทาน แนะนำว่าพลาดไม่ได้กับเมนู น้ำแข็งใสไอซ์มอนสเตอร์ หรือปิงซูแบบเกาหลีซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ซีเหมินติงนี่เอง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL J หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน
09.40 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน นกสกู๊ต (NokScoot) โดยเที่ยวบินที่ XW181 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
12.40 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ม.ค.61 07ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
04ม.ค.61 08ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
05ม.ค.61 09ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
06ม.ค.61 10ม.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
07ม.ค.61 11ม.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
08ม.ค.61 12ม.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
10ม.ค.61 14ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
11ม.ค.61 15ม.ค.61 16,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
13ม.ค.61 17ม.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
14ม.ค.61 18ม.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
15ม.ค.61 19ม.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
16ม.ค.61 20ม.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
17ม.ค.61 21ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
18ม.ค.61 22ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
19ม.ค.61 23ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
20ม.ค.61 24ม.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
21ม.ค.61 25ม.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
22ม.ค.61 26ม.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
23ม.ค.61 27ม.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
24ม.ค.61 28ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
25ม.ค.61 29ม.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
27ม.ค.61 31ม.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
28ม.ค.61 01ก.พ.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
29ม.ค.61 02ก.พ.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
30ม.ค.61 03ก.พ.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
31ม.ค.61 04ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
01ก.พ.61 05ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
02ก.พ.61 06ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
03ก.พ.61 07ก.พ.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
04ก.พ.61 08ก.พ.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
05ก.พ.61 09ก.พ.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
06ก.พ.61 10ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
07ก.พ.61 11ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
08ก.พ.61 12ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
09ก.พ.61 13ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
20ก.พ.61 24ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
21ก.พ.61 25ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
22ก.พ.61 26ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
23ก.พ.61 27ก.พ.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
24ก.พ.61 28ก.พ.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
25ก.พ.61 01มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
26ก.พ.61 02มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
27ก.พ.61 03มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
28ก.พ.61 04มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
01มี.ค.61 05มี.ค.61 16,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
02มี.ค.61 06มี.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
03มี.ค.61 07มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
04มี.ค.61 08มี.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
05มี.ค.61 09มี.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
06มี.ค.61 10มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
07มี.ค.61 11มี.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
08มี.ค.61 12มี.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
09มี.ค.61 13มี.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
10มี.ค.61 14มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
11มี.ค.61 15มี.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
12มี.ค.61 16มี.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
13มี.ค.61 17มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
14มี.ค.61 18มี.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
15มี.ค.61 19มี.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
16มี.ค.61 20มี.ค.61 15,995 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
17มี.ค.61 21มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
18มี.ค.61 22มี.ค.61 13,991 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
19มี.ค.61 23มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
20มี.ค.61 24มี.ค.61 14,992 4,500 ราคานี้ไม่มีราคาเด็ก
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้