GTM-10 VZ88 DISCOVERY DALAT 3D2N DEC-MAR 18 BY VZ
ทัวร์เวียดนาม ดาลัท Discovery Dala 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น 7,888.-
โดยสายการบิน THAI VIET JET AIR 
เดินทาง ธันวาคม 60 -มีนาคม 61


เริ่มต้น 7,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ดาลัด-สถานีรถไฟดาลัด-สวนดอกไม้เมืองหนาว-เจดีย์ม  อาหารเที่ยง , เย็น
07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.20 น. นำท่านเดินทางสู่เมือง ดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VZ940
12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน Lien Khuong เมืองดาลัด เวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือ เดินทาง รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านพบไกด์ท้องถิ่น ที่รอต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ดาลัด ดาลัดขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีบรรยากาศที่แสนสุดจะโร แมนติก ดาลัด เป็นอีกเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ดาลัด เมืองการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปีเนื่องด้วยภูมิประเทศที่อยู่สูงบนภูเขา ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 20 องศาตลอดปี
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อที่1 )
บ่าย จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟดาลัด ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กที่มีความน่าสนใจอยู่ที่รถไฟเครื่องจักรไอน้ำแบบดั้งเดิม ที่ยังต้องใช้ถ่านไม้ในการเผาไหม้ของเครื่องจักร โดยนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำกับประสบการณ์นั่งรถไฟเครื่องจักรไอน้ำผ่านพื้นที่ชนบทเป็นระยะทางราว 5 กิโลเมตร เข้าไปสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า Trai Mat โดยรถไฟเครื่องจักรไอน้ำนี้จะเปิดให้บริการเพียง 5 เที่ยวต่อวันเท่านั้น และจำต้องมีผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 4-5 คน จึงจะสามารรถเปิดการเดินรถในแต่ละ เที่ยวได้ จนได้เวลานัดหมาย
นำท่านไปชม สวนดอกไม้เมืองหนาว Dalat Flower Graden ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกประเทศ ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว เราจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านไปชม เจดีย์มังกร(Linh Phouc Pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปด้วย หอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด้านบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นอกจากนี้ ผู้ที่มาเยือนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้ได้อีกด้วย
ค่ำ  บริการอาการค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่2) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก
:พักที่ Mai Vang Hotel 3 ดาว ระดับใกล้เคียงกัน:
วันที่ 2 นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด -วัดตั๊กลัม – น้ำตกดาดันลา- นั่งรถเลื่อน -พระราชวังเบ๋าได่ Crazy House - Dalat Night Market อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านขึ้นรถผ่านชม ทะเลสาบซวนเฮือง (Xuan HuongLake)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดาลัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาก็ต้องเข้ามาเยี่ยมชมทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยสวนสวย ๆ และพรรณไม้นานาชนิด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนสูดกลิ่นอายธรรมชาติและชมวิถีชีวิตของชาวดาลัดที่มีความน่ารัก จากนั้นเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ นำท่านนั่งกระเช้า ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม
จากนั้นนำท่านชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่างภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยม และงดงามที่สุดในดาลัด
จากนั้นนำท่านไปชม น้ำตกดาดันลา (DatanlaWaterfall)ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดมาประมาณ7กิโลเมตร น้ำตกที่นี่ไม่ใหญ่โตอะไรมาก แต่มีกิจกรรมสนุกๆ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวน้ำตกดาตันลานั่นก็คือ การนั่งรถรางชมน้ำตก ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการนั่งรถลางเลื่อน รถรางเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวน้ำตกดาตันลาแห่งนี้ โดยปกติรถราง 1 คันสามารถนั่งได้ 2 คน จนสมควรแก่เวลา นำท่านไปทานอาหารเที่ยง
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อที่4)
บ่าย นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษา เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์เบ๋าได่นั้นมักจะใช้เวลาส่วนมากแสวงสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบด้วยอาคารอิมพีเรียล 3หลัง โดยส่วนที่เรียกว่า Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดังและมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุด แม้จะผ่านการการบูรณะมาแล้ว แต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิม โดยส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้น ประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องอาหาร รวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วย พร้อมกันนั้นผู้มาเยี่ยมเยือนยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เครซี่เฮาส์ Crazy House บ้านตุ๊กตาหรือบ้านเพี้ยน และแกลลอรี่ศิลปะแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่โด่งดังด้วยคอนเซ็ปต์อันแปลกแหวกแนวในรูปแบบเหมือนกับบ้านต้นไม้ผลงานการออกแบบของสถาปนิก Dang Viet Nga โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2533 ภายในเครซี่เฮาส์ประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กกว่า 10 ห้อง ที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไป และที่นี่เราจะได้พบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ต้องใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์ บันได และยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจากคอนกรีต
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่5)
หลังอาหารนำท่าน ไปช้อปปิ้งที่ ตลาดดาลัด Night Mrket ที่ตลาดดาลัด เราจะได้พบกับภาพบรรยากาศความเป็นเวียดนาม พร้อมสามารถเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีวางขายอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไวน์ ดอกไม้ งานหัตถกรรม เครื่องสำอาง รวมถึงของทานเล่นที่ชวนให้ลิ้มลอง และแน่นอนว่าสำหรับนักท่องเที่ยวรายใดที่เตรียมเสื้อผ้ามาไม่พร้อมรับความหนาวเย็นของดาลัด ก็ยังสามารถเข้ามาหาซื้อเสื้อหันหนาวราคาย่อมเยา
: พักที่ Mai Vang Hotel 3ดาว ระดับใกล้เคียงกัน :
วันที่ 3 เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลเลจ -ดาลัด -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาหารเช้า
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
หลังอาหารนำท่านเดินทางไป หมู่บ้านปักผ้าXQ หรือ เอ็กซ์คิวเอ็มบรอยเดอรี่วิลลิจ (XQ Embroidery Village) ประเทศเวียดนามมีชื่อเสียงในการปักผ้า และการฝีมือ ซึ่งไม่แพ้ประเทศอื่นเลย และที่นี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการปักผ้า ที่มีความละเอียดละออมาก อิสระให้ท่านชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินดาลัด
12.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดจ็ท เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
18ธ.ค.60 20ธ.ค.60 7,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000
05ม.ค.61 07ม.ค.61 8,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000
19ม.ค.61 21ม.ค.61 9,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000
26ม.ค.61 28ม.ค.61 9,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000
09ก.พ.61 11ก.พ.61 9,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000
02มี.ค.61 04มี.ค.61 9,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000
16มี.ค.61 18มี.ค.61 9,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้