GTM-10 VZ77 AMAZING DALAT MUINE 4D3N DEC-MAR 18 BY VZ
ทัวร์เวียดนาม ดาลัท Amazing Dalat Muine  ทัวร์ดาลัด มุยเน่ เวียดนาม 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888.-
เดินทาง ธันวาคม 60 - มีนาคม 61
โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์


เริ่มต้น 9,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาลัด สถานีรถไฟดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว เจดีย์มังกร  อาหารเที่ยง , เย็น
07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.20 น นำท่านเดินทางสู่เมือง ดาลัด ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ VZ940
12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน Lien Khuong เมืองดาลัด เวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง รับกระเป๋าสัมภาระ นำท่านพบไกด์ท้องถิ่น ที่รอต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ดาลัด ดาลัดขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีบรรยากาศที่แสนสุดจะโรแมนติก ดาลัด เป็นอีกเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ดาลัด เมืองการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม มีอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปีเนื่องด้วยภูมิประเทศที่อยู่สูงบนภูเขา ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 20 องศาตลอดปี
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อที่1 )
จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟดาลัด ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กที่มีความน่าสนใจอยู่ที่รถไฟเครื่องจักรไอน้ำแบบดั้งเดิม ที่ยังต้องใช้ถ่านไม้ในการเผาไหม้ของเครื่องจักร โดยนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำกับประสบการณ์นั่งรถไฟเครื่องจักรไอน้ำผ่านพื้นที่ชนบทเป็นระยะทางราว 5 กิโลเมตร เข้าไปสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า Trai Mat โดยรถไฟเครื่องจักรไอน้ำนี้จะเปิดให้บริการเพียง 5 เที่ยวต่อวันเท่านั้น และจำต้องมีผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 4-5 คน จึงจะสามารรถเปิดการเดินรถในแต่ละเที่ยวได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่านั่งรถไฟ) จนได้เวลานัดหมาย
นำท่านไปชม สวนดอกไม้เมืองหนาว(Dalat Flower Graden) ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ เพราะเมืองแห่งนี้เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องสีสันของดอกไม้อันงดงามหลากหลายสายพันธุ์ อีกทั้งเมืองดาลัดยังมีงานเทศกาลดอกไม้ประจำปีอันลือชื่อ ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งจากในและนอกประเทศ ทางตอนเหนือของทะเลสาบซวนเฮืองที่อยู่ใจกลางเมืองดาลัด ที่สวนดอกไม้เมืองหนาว เราจะได้พบกับพรรณไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ รวมถึงดอกไม้กว่า 300 สายพันธุ์ ที่ผลัดกันเบ่งบานในช่วงเวลาต่างกันไปในรอบปี อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านไปชม เจดีย์มังกร(Linh Phouc Pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปด้วย หอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด้านบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นอกจากนี้ ผู้ที่มาเยือนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้ได้อีกด้วย
ค่ำ  บริการอาการค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่2)
: พักที่ Mai Vang Hotel 3 ดาว ระดับใกล้เคียงกัน :
วันที่ 2 นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด –วัดตั๊กลัม- น้ำตกดาดันลา – นั่งรถเลื่อน - พระราชวังเบ๋าได่ Crazy House- Dalat Night Market อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า  บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านขึ้นรถผ่านชม ทะเลสาบซวนเฮือง(Xuan Huong Lake)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดาลัด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาก็ต้องเข้ามาเยี่ยมชมทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยสวนสวย ๆ และพรรณไม้นานาชนิด ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนสูดกลิ่นอายธรรมชาติและชมวิถีชีวิตของชาวดาลัดที่มีความน่ารัก
จากนั้นเดินทางสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ นำท่านนั่งกระเช้า ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม
จากนั้นนำท่านชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด
จากนั้นนำท่านไปชม น้ำตกดาดันลา(Datanla Waterfall) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัดมาประมาณ 7 กิโลเมตร น้ำตกที่นี่ไม่ใหญ่โตอะไรมาก แต่มีกิจกรรมสนุกๆ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวน้ำตกดาตันลานั่นก็คือ การนั่งรถรางชมน้ำตก ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับการนั่งรถลางเลื่อน รถรางเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวน้ำตกดาตันลาแห่งนี้ โดยปกติรถราง 1 คันสามารถนั่งได้ 2 คน จนสมควรแก่เวลา นำท่านไปทานอาหารเที่ยง
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อที่4)
นำท่านเดินทางไปชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ เป็นที่ประทับของจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ในปี 2469 ตั้งแต่ครั้งมีพระชนม์เพียง 12 พรรษา เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์เบ๋าได่นั้นมักจะใช้เวลาส่วนมากแสวงสำราญจากงานปาร์ตี้ในขณะประทับอยู่ที่เมืองดาลัด โดยพระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ประกอบด้วยอาคารอิมพีเรียล 3 หลัง โดยส่วนที่เรียกว่า Dinh 3 เป็นจุดที่โด่งดังและมีคนมาเยี่ยมชมมากที่สุด แม้จะผ่านการการบูรณะมาแล้ว แต่ภายในอาคารก็ยังคงมีเครื่องเรือนจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิม โดยส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมได้นั้น ประกอบด้วยบัลลังก์จักรพรรดิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องอาหาร รวมถึงส่วนที่พักของพระมเหสีด้วย พร้อมกันนั้นผู้มาเยี่ยมเยือนยังจะได้ชมภาพถ่ายและรูปปั้นของราชวงศ์ที่ถูกจัดแสดงไว้อีกด้วย ทั้งนี้ภายในพระราชวังไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เครซี่เฮาส์(Crazy House) บ้านตุ๊กตาหรือบ้านเพี้ยน และแกลลอรี่ศิลปะแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่โด่งดังด้วยคอนเซ็ปต์อันแปลกแหวกแนว ในรูปแบบเหมือนกับบ้านต้นไม้ ผลงานการออกแบบของสถาปนิก Dang Viet Nga โดยเริ่มก่อสร้างในปี 2533 ภายในเครซี่เฮาส์ประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กกว่า 10 ห้อง ที่มีธีมแยกแตกต่างกันออกไป และที่นี่เราจะได้พบกับความประทับใจจากการเยี่ยมชมที่ต้องใช้เส้นทางทั้งอุโมงค์ บันได และยังจะได้พบกับเหล่าสัตว์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นจากคอนกรีต
ค่ำ บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่5)
หลังอาหารนำท่าน ไปช้อปปิ้งที่ ตลาดดาลัด Night Mrket ที่ตลาดดาลัด เราจะได้พบกับภาพบรรยากาศความเป็นเวียดนาม พร้อมสามารถเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่มีวางขายอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไวน์ ดอกไม้ งานหัตถกรรม เครื่องสำอาง รวมถึงของทานเล่นที่ชวนให้ลิ้มลอง และแน่นอนว่าสำหรับนักท่องเที่ยวรายใดที่เตรียมเสื้อผ้ามาไม่พร้อมรับความหนาวเย็นของดาลัด ก็ยังสามารถเข้ามาหาซื้อเสื้อหันหนาวราคาย่อมเยา
:พักที่ Mai Vang Hotel 3 ดาว ระดับใกล้เคียงกัน:
วันที่ 3 ดาลัด-มุ๋ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ฟมู่บ้านชาวประมง-ลำธารนางฟ้า-Wine Castle อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มุ๋ยเน่ จังหวัด ฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ150ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชม.) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทําไร่ ทําสวน เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย มื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด หรือเรียกอีก ชื่อว่า “มุยเน่”เมืองมุยเน่(Mui Ne) ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดบิ่ญถ่วนในภูมิภาคภาคกลางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของชายหาดทอดยาว สวยงาม และเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นมะพร้าวริมชายหาดมากมาย ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย มีอาชีพหลักคือการทำประมง ภาพของเรือหาปลาที่ออกล่องลอยไป กลางทะเลในรุ่งสาง และกลับมายังฝั่งในยามเย็น เป็นภาพที่ปรากฏที่นี่ทุกวัน ทำให้ชายทะเลมุยเน่มีบรรยากาศผ่อนคลาย น่าพักผ่อน มีโรงแรม ที่พัก รีสอร์ทมากมาย รวมทั้งร้านอาหารทะเลริมทะเลบรรยากาศสุดโรแมนติก ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่พักตากอากาศในฝันของชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (มื้อที่7)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง(Red Sand Dune) เป็นเนินทรายกว้างใหญ่สีชมพูที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมีร้านอาหาร และตอนเย็นๆ จะมีเด็กๆ นำแผ่นพลาสติกให้ นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์เนินทรายกัน แถมฟรี!!! กิจกรรมสุดพิเศษ นั่งรถจี๊ปตะลุยทะเลทราย
แล้วนำท่านไปชม หมู่บ้านชาวประมง Fishing Village ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงเวียดนาม แล้วทัศนียภาพของเรือประมงที่จอด อยู่ในอ่าว เป็นภาพที่สวยงาม จากนั้นไป ชม ลำธารนางฟ้า Fairy Stream ลำธารน้ำสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณลำธารที่น้ำไหลผ่านไปมีลักษณะเนื้อละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว สมควรแก่เวลานำท่านไป ชม Wine Castle in Sealink ให้ท่านชมความอลังการของโรงงานไวน์ขนาดใหญ่ (พิเศษให้ชิมไวน์ ท่านละ 1แก้ว) และสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของฝากได้ด้วย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (มื้อที่8 )
: พักที่ Thai Hoa Hotel 3 ดาว ระดับใกล้เคียงกัน:
วันที่ 4 ฟานเทียด ดาลัด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาหารเช้า
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
12.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดจ็ท เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ธ.ค.60 25ธ.ค.60 11,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
29ธ.ค.60 01ม.ค.61 14,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
12ม.ค.61 15ม.ค.61 9,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
02ก.พ.61 05ก.พ.61 10,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
16ก.พ.61 19ก.พ.61 12,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
23ก.พ.61 26ก.พ.61 12,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
09มี.ค.61 12มี.ค.61 11,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
23มี.ค.61 26มี.ค.61 11,888 2,500 ไม่มีราคาเด็ก INF 5,000฿
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้