GTM-01 SGN06 FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N JAN-MAR 18 BY VZ
ทัวร์เวียดนาม FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N 
เดินทาง มกราคม - เมษายน 61
เริ่มต้น 11,888.-
โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์


เริ่มต้น 11,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG - เมืองญาจาง วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง
07.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR สายการบินประจำชาติของเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.20 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองดาลัด ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบิน VZ940
12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน LIEN KHUONG เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองญาจาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)“หยกเขียวแห่งประเทศเวียดนาม” ระหว่างทางท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ที่จริงเป็นภาษาเวียดนาม บริเวณเมืองเคยเป็นส่วนของอาณาจักรจำปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่ เป็นเมืองที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว มีสถานพักตากอากาศที่ติดอันดับ 1 ใน 12 สถานพักตากอากาศริมหาดที่หรูที่สุดในโลก
นำท่านชม วัดลองเซิน ให้ท่านได้สักการะองค์พระหยกสีขาว ที่ซึ่งเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดของเมืองญาตราง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเชิงเขา
นำท่านชม วัดโพนากาจาม (PO NAGAR CHAM) ถูกสร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 8 ถึง 11 โดยชาวจามผู้เคยครองที่ราบทางตอนกลางของเวียดนาม ชาวจามซึ่งเป็นชาวฮินดูมีต้นกำเนิดมาจากภาษาสันสกฤต พวกเขามีชื่อเสียงในด้านทักษะในการประติมากรรมและสถาปัตยกรรมและทิ้งมรดกของสิ่งประดิษฐ์และการตั้งถิ่นฐานของพระวิหารไม่เพียง แต่ในเวียดนามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกัมพูชาและไทย เจดีย์โพนากา ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพธิดา Po Nagar แปลว่า "แม่ของประเทศ" ซึ่งเป็นผู้สอนทักษะการทำนาและการทอผ้าแก่ชาวจาม หอคอยเป็นโครงสร้างอิฐสีแดงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมกรอบรองรับที่ยื่นออกและหลังคาเรียว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังรับประมานอาหารนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดญาจาง เป็นตลาดพื้นเมือง ให้ท่านได้เพลิดเพลินดื่มด่ำช้อปปิ้ง ทามกลางบรรยากาศของเมืองญาจาง
พักที่ HAPPY LIGHT HOTEL NHA TRANG * หรือระดับเทียบเท่า* ญาจาง – นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 ญาจาง – นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่เกาะ วินเพิร์ล แลนด์ ด้วยกระเช้าข้ามทะเล เป็นกระเช้าข้ามทะเลยาวที่สุดในโลกข้ามไปยังเกาะ วินเพิร์ล แลนด์ ท่านจะได้มีเวลาเล่นเครื่องเล่นต่างๆ อยู่บนเกาะ วินเพิร์ล แลนด์ เป็นบริษัท รีสอร์ทที่ดำเนินการโดยมหาเศรษฐีชาวเวียดนาม PHAM NHAT VUONG ตั้งอยู่บนเกาะ HON TRE ซึ่งเดิมเคยถูกใช้เป็นคุกในอดีต ปัจจุบันเป็นเกาะที่มีสิงอำนวยความสะดวกอย่างครบครับ มีทั้งสวนน้ำ สวนสนุกและโรงแรมระดับ 5 ดาวขนาดใหญ่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำท่านกลับเข้าสู่เมืองดาลัท เมืองดาลัท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เมืองดาลัทเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีสลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆและป่าสนอันหอมกรุ่นดาลัทได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิตลอดทั้งปี 15-25 องศา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินเล่น ไนท์มาร์เก็ต เมืองดาลัท ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
วันที่ 3 ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณน้ำตก มีร้านค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นั่งชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด รถรางสามารถนั่งได้ 1-2 ท่าน ต่อคัน
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ทัศนียภาพโดยรอบ ล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารที่นิยมและงดงามที่สุดในเมืองดาลัด
จากนั้นเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม จึงทำให้จักรพรรดิเบ๋าได่ต้องย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศส แล้วไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย ภายในจะบังคับให้สวมถุงผ้าคลุมรองเท้า แต่ไม่ต้องถอดรองเท้า เพื่อเดินชมภายในอาคาร ทางออกของพระราชวังนี้ มีร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม่ติดมือกลับบ้าน ในราคาที่สามารถต่อได้ และจ่ายเป็นเงินบาทได้ด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป และเดินตามทางจากบันไดด้านล่าง จนขึ้นไปบนหลังคาได้เลย ภายด้านใน มีเกสเฮ้าส์เล็กๆไม่กี่ห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ ที่นิยมมาพักอาศัยอยู่ และยังมีร้านกาแฟ เบเกอรี่ ให้ท่านได้นั่งพัก ดื่มกาแฟอีกด้วย
นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเก่า แห่งเมืองดาลัด สถานีรถไฟนี้ปัจจุบันเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้ใช้งานจริงแล้ว ตัวอาคารถูกออกแบบ สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลส สไตล์กึ่งฝรั่งเศส ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงในช่วงปี คศ. 1932 ปัจจุบันชาวเวียดนามชอบมาใช้สถานที่นี้ในการถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง เพราะบริเวณภายในสามารถถ่ายรูปได้หลายจุดที่สวยงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร
พักที่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*
ดาลัท - DALAT FLOWER GRADENS - สนามบิน LIEN KHUONG - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี และหากต้องการที่จะเห็นพรรณไม้ของดาลัดก็จะต้องไป สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ได้ทำการรวบรวมไว้อย่างมากมายทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย
**สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน เพื่อทำการเชคอิน**
12.45 น. นำท่านเข้าสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด กลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
003 22ม.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500
12ม.ค.61 15ม.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500
25ม.ค.61 28ม.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
02ก.พ.61 05ก.พ.61 11,888 11,888 11,888 3,500
09ก.พ.61 12ก.พ.61 12,888 12,888 12,888 3,500
09มี.ค.61 12มี.ค.61 11,888 11,888 11,888 3,500
16มี.ค.61 19มี.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,500
30มี.ค.61 02เม.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500
06เม.ย.61 09เม.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,500
13เม.ย.61 16เม.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,500
20เม.ย.61 23เม.ย.61 11,888 11,888 11,888 3,500
27เม.ย.61 30เม.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้