GTM-09 SHMUNKG1 เสน่ห์มรดกโลกหวงซาน 5D3N JAN-MAR 18 MU
ทัวร์จีน SHMUNKG1 เสน่ห์มรดกโลกหวงซาน 5D3N 
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
เริ่มต้นที่ 22,900.-
โดยสายการบิน  CHINA EASTERN AIRLINES 


เริ่มต้น 22,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-นานกิง-สุสานดร.ซุนยัดเซ็น-เมืองถุนซี-ตลาดหลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย
วันที่ 3 เมืองถุนซี-เมืองโบราณหงชุน-หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน-ซุ้มประตูถังเยว่-เมืองถุนซี-ถนนโบราณ เหล่าเจีย
วันที่ 4 เมืองถุนซี-หวงซาน-อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)-ไท่ผิง-อาบน้ำแร่
วันที่ 5 ไท่ผิง-จิ่วหัวซาน-สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน-นานกิง-ตลาดฟูจือเมี่ยว-นานกิง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ม.ค.61 19ม.ค.61 22,900 22,900 22,900 4,000
28ก.พ.61 04มี.ค.61 23,900 23,900 23,900 4,000
07มี.ค.61 11มี.ค.61 23,900 23,900 23,900 4,000
14มี.ค.61 18มี.ค.61 24,900 24,900 24,900 4,000
21มี.ค.61 25มี.ค.61 24,900 24,900 24,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้