GTM-33 JVN14 ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 4D3N 13-16 APR 18 BY SL
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 4วัน 3คืน
โดยสายการบิน Lion Air
เดินทาง 13-16 เมษายน 61
เพียง 15,900 บาท


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซีปัน 4วัน 3คืน โดยสายการบิน Lion Air เดินทาง 13-16 เมษายน 61 เพียง 15,900 บาท
วันที่1 กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา
วันที่2 ซาปา-หมู่บ้านก๊าตก๊าต-น้ำตกซิลเวอร์-ฟานซีปัน
วันที่3 ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์
วันที่4 ฮานอย-นิงห์บิงห์-กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 16เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้