GTM-14 MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ Season 2 7D5N JAN-MAR18 BY KC
ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ Season 2 7D5N 
ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ 
วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน 
ขับรถสโนโมบิล  จตุรัสแดง 
สถานีรถไฟใต้ดินเมือง มอสโคว์
เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
โดยสายการบิน AIR ASTANA 
ราคาเริ่มต้น 53,297.-


เริ่มต้น 53,927


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์รัสเซีย MOSCOW MURMANSK ตามล่าหาแสงเหนือ Season 2 7D5N ตามล่าหาแสงเหนือ หมู่บ้านซามิ วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน ขับรถสโนโมบิล จตุรัสแดง สถานีรถไฟใต้ดินเมือง มอสโคว์ เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61 โดยสายการบิน AIR ASTANA ราคาเริ่มต้น 53,297.-
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - อัลมาตี - มอสโคว์
วันที่ 2 พระราชวังเครมลิน - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 3 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4 อนุสาวรีย์อโลชา - Snow Village - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - มอสโคว์ - เรือตัดน้ำแข็ง - สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต
วันที่ 6 มอสโคว์ - อัลมาตี
วันที่ 7 อัลมาตี - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ม.ค.61 28ม.ค.61 53,297 52,927 50,927 8,900
13ก.พ.61 19ก.พ.61 56,927 56,927 55,927 8,900
19ก.พ.61 25ก.พ.61 55,927 55,927 52,927 8,900
27ก.พ.61 05มี.ค.61 55,927 55,927 54,927 8,900
05มี.ค.61 11มี.ค.61 56,927 56,927 55,927 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้