GTM-35 DME-TG001 RUSSIA Aurora Hunting มอสโคว์ – มูร์มันสค์ 7D5N BY TG JAN-MAR 18
RUSSIA  Aurora Hunting มอสโคว์ – มูร์มันสค์ 7D5N  
เดินทาง มกราคม-มีนาคม2561
ราคาเริ่มต้น 71,911.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 71,911


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
RUSSIA Aurora Hunting มอสโคว์ – มูร์มันสค์ 7D5N เดินทาง มกราคม-มีนาคม2561 ราคาเริ่มต้น 71,911.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเข้าสแปร์โรว์ – ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
วันที่สองของการเดินทาง มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ ลากเลื่อน – ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่สามของการเดินทาง ขับรถสโนโมบิล – เมืองหิมะ – หมู่บ้านซามิ – ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่สี่ของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน – มอสโคว์
วันที่ห้าของการเดินทาง มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – จัตุรัสแดง – ห้าง GUM - ละครสัตว์รัสเซีย
วันที่หกของการเดินทาง โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต – สนามบิน
วันที่เจ็ดของการเดินทาง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ม.ค.61 02ก.พ.61 71,911 71,911 71,911 7,500
07ก.พ.61 13ก.พ.61 71,911 71,911 71,911 7,500
17มี.ค.61 23มี.ค.61 71,911 71,911 71,911 7,500
24มี.ค.61 30มี.ค.61 71,911 71,911 71,911 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้