GTM-26 GT-MFM FD09 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3D2N JAN-MAR 18 BY FD
ทัวร์ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3D2N 
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
โดยสายการบิน Air Asia
เริ่มต้น 5,991.-


เริ่มต้น 5,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่
วันที่ 2 จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
วันที่ 3 ฮ่องกง-มาเก๊า-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ม.ค.61 07ม.ค.61 5,991 7,991 7,991 6,000
12ม.ค.61 14ม.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
13ม.ค.61 15ม.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
19ม.ค.61 21ม.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
20ม.ค.61 22ม.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
26ม.ค.61 28ม.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
27ม.ค.61 29ม.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
02ก.พ.61 04ก.พ.61 7,999 11,999 11,999 6,000
03ก.พ.61 05ก.พ.61 7,999 11,999 11,999 6,000
09ก.พ.61 11ก.พ.61 7,999 11,999 11,999 6,000
10ก.พ.61 12ก.พ.61 7,999 11,999 11,999 6,000
02มี.ค.61 04มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
03มี.ค.61 05มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
09มี.ค.61 11มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
10มี.ค.61 12มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
16มี.ค.61 18มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
17มี.ค.61 19มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
23มี.ค.61 25มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
24มี.ค.61 26มี.ค.61 7,999 11,999 11,999 6,000
30มี.ค.61 01เม.ย.61 7,999 11,999 11,999 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้