GTM-21 Big Russia-Moscow-St.Pertersburg 6D4N Jan-May 2018 BY TG
Big Russia-Moscow-St.Pertersburg 6D4N 
เดินทาง  มกราคม-พฤษภาคม2561
ราคาเริ่มต้น 56,900.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 56,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Big Russia-Moscow-St.Pertersburg 6D4N เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม2561 ราคาเริ่มต้น 56,900.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
วันที่สองของการเดินทาง มอสโคว์ - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง – ห้างสรรพสินค้า GUM พิเศษ... ชมละครสัตว์ (RUSSIAN CIRCUS)
วันที่สามของการเดินทาง มอสโคว์ – สนามบินภายในประเทศ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พุชกิ้น – พระราชวังแคทเธอรีน – จัตุรัสพระราชวัง – อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช Decembrists’ Square - ถนนเนฟสกี้
วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์(ปีเตอร์ฮอฟ) – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
วันที่ห้าของการเดินทาง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –นั่งรถไฟความเร็วสูง - มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิซมาลอฟสกี้ - สนามบินโดโมเดโดโว
วันที่หกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สุววรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
25ม.ค.61 30ม.ค.61 57,900 51,900 42,900 6,000
02ก.พ.61 06ก.พ.61 57,900 51,900 42,900 6,000
15ก.พ.61 20ก.พ.61 57,900 51,900 42,900 6,000
22ก.พ.61 27ก.พ.61 57,900 51,900 42,900 6,000
29มี.ค.61 03เม.ย.61 57,900 51,900 42,900 6,000
05เม.ย.61 10เม.ย.61 65,900 58,900 48,900 6,000
24พ.ค.61 29พ.ค.61 56,900 50,900 41,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้