GTM-26 GT-TPE BR03 TAIWAN สบายเพลินเพลิน เกาสง 5D3N JAN-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61
โดยสายการบิน Eva Air
ราคาเริ่มต้น 19,911 บาท


เริ่มต้น 19,911


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61 โดยสายการบิน Eva Air ราคาเริ่มต้น 19,911 บาท
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเกาสง
เกาสง – FORMOSA BOULEVARD – อ่าวซีจือ – อดีตสถานกงศุลอังกฤษ – วัดโฝวกวงซัน – OUTLET (ไม่รวมตั๋วสวนสนุก Theme Park) – เมืองไถหนาน
ไถหนาน – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – ไทเป – Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ม.ค.61 02ก.พ.61 19,911 19,911 19,911 5,000
19เม.ย.61 23เม.ย.61 20,911 20,911 20,911 5,000
07พ.ค.61 11พ.ค.61 19,911 19,911 19,911 5,000
24พ.ค.61 28พ.ค.61 20,911 20,911 20,911 5,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 19,911 19,911 19,911 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้