GTM-26 เชียงใหม่ - เกาหลี บินตรง เกาะเชจูเกาะสวรรค์แห่งแดนกิมจิ 7วัน5คืน BY JEJU AIR
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจูจัดเต็ม !!! 7 วัน 5 คืน
เที่ยวสุดติ่ง พักโรงแรม 4 ดาว กับราคาโดน ๆ
บินตรง เชียงใหม่ - เชจู
สายการบิน JEJU AIR
เดินทาง 11-17 มกราคม 2561 
ราคาเพียง 17,711.- 


เริ่มต้น 17,711


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจูจัดเต็ม !!! 7 วัน 5 คืน เที่ยวสุดติ่ง พักโรงแรม 4 ดาว กับราคาโดน ๆ บินตรง เชียงใหม่ - เชจู สายการบิน JEJU AIR เดินทาง 11-17 มกราคม 2561 ราคาเพียง 17,711.-
สนามบินเชียงใหม่ - เกาะเชจู
สนามบินเกาะเชจู -โขดหินยงดูอัม-ธารน้ำใสยองยอน-ช้อปปิ้ง Tap dong shopping street
ชมวิวยอดเขาซงซาน อิลซูบง - ซอพจิโกจิ - สวนส้มไร้เมล็ด - หมู่บ้านวัฒนธรรมซงอึบ – จูซังจอลลี Daepo Jusangjeolli Cliff – น้ำตกชอนจียอน- สวนสนุกแบบดิจิตอล PLAY K-POP
ถนนพิศวง-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง Sumokwon Theme Park –ศูนย์โสม - Duty Free-ชมโชว์ Nanta Show
ถ้ำลาวามานจังกุล – ไร่ชาดาฮียอน – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเจจู –ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรสน เข็มแดง- Cosmetic Shop - ตลาดท้องถิ่น Dongmun
อิสระเต็มวัน
ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินเกาะเชจู – เชียงใหม่


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ม.ค.61 17ม.ค.61 17,711 17,711 17,711 5,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้