GTM-01 WONDERFUL WINTER CHENGDU 6D4N BY MU
ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง้อโบ๊ 6วัน4คืน
เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 61
ราคาเพียง 16,900.-
โดยสายการบิน CHINA EASTERN


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง้อโบ๊ 6วัน4คืน เดินทาง ม.ค. - ก.พ. 61 ราคาเพียง 16,900.- โดยสายการบิน CHINA EASTERN
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – ภูเขาหิมะซีหลิง(นั่งกระเช้า) – เมืองต้ายี่
วันที่สาม ต้ายี่ - เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน – ง้อไบ๊
วันที่สี่ เขาง้อไบ๊ - ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
วันที่ห้า วัดเป้ากั๋ว – พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
วันที่หก ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – ร้านผ้าไหม - ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – สนามบินเฉินตู - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24ม.ค.61 29ม.ค.61 16,900 19,900 19,900 4,000
31ม.ค.61 05ก.พ.61 16,900 19,900 19,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้