GTM-01 FRA01 MIRACLE GERMANY EAST EUROPE 8D5N BY EY 2018
MIRACLE GERMANY EAST EUROPE 8D5N  
เดินทาง  มีนาคม-พฤษภาคม2561
ราคาเริ่มต้น 45,999.-
โดยสายการบิน Etihad Airways(EY)


เริ่มต้น 45,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
MIRACLE GERMANY EAST EUROPE 8D5N เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม2561 ราคาเริ่มต้น 45,999.- โดยสายการบิน Etihad Airways(EY)
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
วันที่สอง อาบูดาบี-สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต – นูเรมเบิร์ก
วันที่สาม นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี – ปราก – ย่านเมืองเก่า
วันที่สี่ ปราสาทปราก – วิหารเซนต์วิตุส – เชสกี้ ครุมลอฟ
วันที่ห้า เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – พระราชวังเชินบรุนน์ – โบสถ์สเตเฟ่นส์
วันที่หก ฮัลสตัท – ฟุสเซ่น
วันที่เจ็ด ปราสาทนอยชวานสไตน์ – นครมิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – สนามบินมิวนิค
วันที่แปด อาบูดาบี – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ม.ค.61 05ก.พ.61 45,999 45,999 44,999 8,000
13เม.ย.61 20เม.ย.61 55,999 55,999 54,999 10,000
21พ.ค.61 28พ.ค.61 49,999 49,999 48,999 9,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้