GTM-01 ARN01 SCANDINAVIA SHOCK PRICE 8D5N BY QR ARN-CPH FEB-MAY 18
SCANDINAVIA SHOCK PRICE 8D5N  
เดินทาง  กุมภาพันธ์-พฤษภาคม2561
ราคาเริ่มต้น 53,999.-
โดยสายการบิน Qatar Airways(QR)


เริ่มต้น 53,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
SCANDINAVIA SHOCK PRICE 8D5N เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม2561 ราคาเริ่มต้น 53,999.- โดยสายการบิน Qatar Airways(QR)
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง โดฮา-สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
วันที่สาม สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
วันที่สี่ คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)
วันที่ห้า ออสโล – พิพิทธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS
วันที่หก โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย
วันที่เจ็ด อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สวนสนุกทิโวลี - สนามบินเดนมาร์ก
วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ก.พ.61 27ก.พ.61 53,999 53,999 52,999 9,000
06มี.ค.61 13มี.ค.61 53,999 53,999 52,999 9,000
13มี.ค.61 20มี.ค.61 53,999 53,999 52,999 9,000
26มี.ค.61 02เม.ย.61 53,999 53,999 52,999 9,000
30มี.ค.61 06เม.ย.61 53,999 53,999 52,999 9,000
10เม.ย.61 17เม.ย.61 61,999 61,999 60,999 11,000
13เม.ย.61 20เม.ย.61 61,999 61,999 60,999 11,000
27เม.ย.61 04พ.ค.61 57,999 57,999 56,999 9,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้