GTM-26 GT-PQC PG001 เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเวียดนามใต้ 3D2N MAR-APR 18 BY PG
ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเวียดนามใต้ ความงามที่สุดของเวียดนาม 3วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 61
เพียง 11,991.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways


เริ่มต้น 11,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-วัดดิงชาว-น้ำตกเสือยแจง-ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต
วันที่สองของการเดินทาง ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุก–เรือนจำฟู้โกว๊ก–ฟาร์มผึ้ง ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง
วันที่สามของการเดินทาง เมืองเยืองดอง–หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23มี.ค.61 25มี.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
30มี.ค.61 01เม.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
20เม.ย.61 22เม.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
27เม.ย.61 29เม.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
04พ.ค.61 06พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
11พ.ค.61 13พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
18พ.ค.61 20พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
25พ.ค.61 27พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้