GTM-26 GT-PQC PG001 เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเวียดนามใต้ 3D2N MAR-SEP 18 BY PG
ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเวียดนามใต้ ความงามที่สุดของเวียดนาม 3วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม - กันยายน 61
เพียง 11,991.-
โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)


เริ่มต้น 11,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เวียดนาม เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกเวียดนามใต้ ความงามที่สุดของเวียดนาม 3วัน 2คืน เดินทาง มีนาคม - กันยายน 61 เพียง 11,991.- โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เกาะฟู้โกว๊ก-วัดดิงชาว-น้ำตกเสือยแจง-ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต
วันที่สองของการเดินทาง ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ– ชมเครื่องประดับไข่มุก–เรือนจำฟู้โกว๊ก–ฟาร์มผึ้ง ไร่พริกไท–ซิมไวน์–หาดเยืองดอง
วันที่สามของการเดินทาง เมืองเยืองดอง–หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23มี.ค.61 25มี.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
30มี.ค.61 01เม.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
20เม.ย.61 22เม.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
27เม.ย.61 29เม.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
04พ.ค.61 06พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
11พ.ค.61 13พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
18พ.ค.61 20พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
25พ.ค.61 27พ.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
01มิ.ย.61 03มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
08มิ.ย.61 10มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
06ก.ค.61 08ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
13ก.ค.61 15ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
20ก.ค.61 22ก.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
27ก.ค.61 29ก.ค.61 13,991 13,991 13,991 3,000
03ส.ค.61 05ส.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
10ส.ค.61 12ส.ค.61 13,991 13,991 13,991 3,000
17ส.ค.61 19ส.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
24ส.ค.61 26ส.ค.61 11,991 11,991 11,991 3,000
31ส.ค.61 02ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
07ก.ย.61 09ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
14ก.ย.61 16ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
21ก.ย.61 23ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
28ก.ย.61 30ก.ย.61 11,991 11,991 11,991 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้