GTM-26 GT-TPE BR02 TAIWAN สบายเพลินเพลิน ALISHAN 5D3N JAN-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน ALISHAN 5D3N
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 19,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR 


เริ่มต้น 19,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
วันที่ 3 อทุยานอาลีซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่ 5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Germanium Power – ร้านคอสเมติค- เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ก.พ.61 05ก.พ.61 20,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
17ก.พ.61 21ก.พ.61 19,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
03มี.ค.61 07มี.ค.61 19,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
26เม.ย.61 30เม.ย.61 20,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
10พ.ค.61 14พ.ค.61 20,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 19,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้