GTM-26 GT-TPE BR04 TAIWAN สบายเพลินเพลิน ทาโรโกะ 5D3N MAR-JUN 18 BY BR
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน ทาโรโกะ 5D3N
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
เพียง 21,900.-
โดยสายการบิน EVA AIR เริ่มต้น 21,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง – ไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานทาโรโกะ(ผานกนางแอ่น ,อุโมงค์เก้าโค้ง ) นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป- อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
Day 5 ไทเป – ร้านคอสเมติค – Germanium Power – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27มี.ค.61 31มี.ค.61 21,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
19พ.ค.61 23พ.ค.61 21,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
25มิ.ย.61 29มิ.ย.61 21,900 5,000 **ทัวร์โปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก**
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้