GTM-01 ARN02 SCANDINAVIA 3 CAPITALS 8D5N BY TG ARN-CPH APR 18
ทัวร์ SCANDINAVIA 3 CAPITALS 8D5N 
สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก
เดินทาง 10 – 17 / 12 – 19 เมษายน 2561
โดยสายการบิน Thai Airways 
ราคาเพียง 69,900.-


เริ่มต้น 69,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ SCANDINAVIA 3 CAPITALS 8D5N สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก เดินทาง 10 – 17 / 12 – 19 เมษายน 2561 โดยสายการบิน Thai Airways ราคาเพียง 69,900.-
วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน) – พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซาร์ – ศาลาว่าการเมืองสต๊อคโฮล์ม
วันที่สาม สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด
วันที่สี่ คาร์ลสตัด – ออสโล (นอร์เวย์)
วันที่ห้า ออสโล – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – ล่องเรือสำราญ DFDS
วันที่หก โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือกน้อย
วันที่เจ็ด อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบินเดนมาร์ก
วันที่แปด สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10เม.ย.61 17เม.ย.61 69,900 69,900 68,900 11,000
12เม.ย.61 19เม.ย.61 69,900 69,900 68,900 11,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้