GTM-01 HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3 คืน (มค- พค61)
GTM-01 HKG01 มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3 คืน (มค- พค61) 
เดินทาง  มกราคม - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 12,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่
วันที่สอง ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
วันที่สาม วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
วันที่สี่ เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ม.ค.61 14ม.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
25ม.ค.61 28ม.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
01ก.พ.61 04ก.พ.61 12,999 12,999 11,999 4,500
03มี.ค.61 06มี.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
08มี.ค.61 11มี.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
10มี.ค.61 13มี.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
15มี.ค.61 18มี.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
16มี.ค.61 19มี.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
17มี.ค.61 20มี.ค.61 12,999 12,999 11,999 4,500
22มี.ค.61 25มี.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
23มี.ค.61 26มี.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
24มี.ค.61 27มี.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
31มี.ค.61 03เม.ย.61 13,999 13,999 12,999 4,500
19เม.ย.61 22เม.ย.61 13,999 13,999 12,999 4,500
20เม.ย.61 23เม.ย.61 13,999 13,999 12,999 4,500
21เม.ย.61 24เม.ย.61 13,999 13,999 12,999 4,500
28เม.ย.61 01พ.ค.61 14,999 14,999 13,999 4,500
03พ.ค.61 06พ.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
10พ.ค.61 13พ.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
11พ.ค.61 14พ.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
12พ.ค.61 15พ.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
17พ.ค.61 20พ.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
18พ.ค.61 21พ.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
19พ.ค.61 22พ.ค.61 13,999 13,999 12,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้