GTM 09 Shanghai อินดี้ ล้านวิว 5 วัน 3 คืน BY TG MAR-JUN 18
ทัวร์  Shanghai อินดี้ ล้านวิว 5 วัน 3 คืน 
เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561
โดยสายการบิน Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 14,899.-


เริ่มต้น 14,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ Shanghai อินดี้ ล้านวิว 5 วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-หังโจว เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561 โดยสายการบิน Thai Airways ราคาเริ่มต้น 14,899.-
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
วันที่สาม อู๋ซี-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-ร้านใบชา-หังโจว-เซี่ยงไฮ้
วันที่สี่ หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้านหยก ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
09มี.ค.61 13มี.ค.61 15,899 15,899 15,899 3,500
16มี.ค.61 20มี.ค.61 15,899 15,899 15,899 3,500
23มี.ค.61 27มี.ค.61 15,899 15,899 15,899 3,500
30มี.ค.61 03เม.ย.61 15,899 15,899 15,899 3,500
05เม.ย.61 09เม.ย.61 16,899 16,899 16,899 3,500
13เม.ย.61 17เม.ย.61 19,899 19,899 19,899 5,000
26เม.ย.61 30เม.ย.61 15,899 15,899 15,899 3,500
03พ.ค.61 07พ.ค.61 15,899 15,899 15,899 3,500
10พ.ค.61 14พ.ค.61 16,899 16,899 16,899 3,500
18พ.ค.61 22พ.ค.61 15,899 15,899 15,899 3,500
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 14,899 14,899 14,899 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้