GTM-09 บ้านดินถู่โหลว ซัวเถา เซี่ยเหมิน เกาะเปียโน FEB-MAR18 6D5N BY MF
ทัวร์จีน เซี่ยเหมิน บ้านดินถู่โหลว ซัวเถา เกาะเปียโน 6วัน5คืน
เดินทาง FEB-MAR18
ราคาเพียง 23,999
โดยสายการบิน XIAMEN AIR


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์จีน เซี่ยเหมิน บ้านดินถู่โหลว ซัวเถา เกาะเปียโน 6วัน5คืน เดินทาง FEB-MAR18 ราคาเพียง 23,999 โดยสายการบิน XIAMEN AIR
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เซี่ยเหมิน
วันที่สอง เซี่ยเหมิน-หย่งติ้ง-หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง-เมืองจางโจว-ถนนย้อนยุคราชวงศ์หมิง-ชิง อาบน้ำแร่
วันที่สาม จางโจว-เมืองแต้จิ๋ว-ชมเมืองโบราณแต้จิ๋ว-ผ่านชมสะพานวัวคู่-วัดไคหยวน-เมืองซัวเถา
วันที่สี่ ซัวเถา-เฮี้ยงบู้ซัว-ไต่ฮงกง-สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ห้า ซัวเถา-เซี่ยแหมิน-นั่งเรือสู่เกาะกู่ลั่งยี่-สวนซูจวงซาน-พิพิธภัณฑ์เปียโน-ถนนคนเดินหลงโถวลู่
วันที่หก ถนนเรียบชายหาด-หมู่บ้านโบราณเจิงชัวอัน-เซี่ยเหมิน-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ก.พ.61 04มี.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500
13มี.ค.61 18มี.ค.61 23,999 23,999 23,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้