GTM 26 CSX FD10 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (มค-มีค 61)
GTM 26 CSX FD10 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน (มค-มีค 61) 
เดินทาง  มกราคม - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 14,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง ดอนเมือง-ฉางซา-ฟ่งหวง-อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง
วันที่สองของการเดินทาง ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย
วันที่สามของการเดินทาง ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้-ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่สี่ของการเดินทาง ผลิตภัณฑ์จากยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
วันที่ห้าของการเดินทาง จางเจียเจี้ย-ฉางซา-เกาะส้ม-ถนนคนเดิน
วันที่หกของการเดินทาง ฉางชา-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19ม.ค.61 24ม.ค.61 13,999 16,999 4,500
02ก.พ.61 07ก.พ.61 14,999 17,999 4,500
07ก.พ.61 12ก.พ.61 15,999 18,999 4,500
02มี.ค.61 07มี.ค.61 16,999 19,999 4,500
07มี.ค.61 12มี.ค.61 15,999 18,999 4,500
09มี.ค.61 14มี.ค.61 14,999 17,999 4,500
14มี.ค.61 19มี.ค.61 15,999 18,999 4,500
16มี.ค.61 21มี.ค.61 15,999 18,999 4,500
21มี.ค.61 26มี.ค.61 15,999 18,999 4,500
23มี.ค.61 28มี.ค.61 15,999 18,999 4,500
28มี.ค.61 02เม.ย.61 15,999 18,999 4,500
30มี.ค.61 04เม.ย.61 15,999 18,999 4,500
04เม.ย.61 09เม.ย.61 16,999 19,999 4,500
06เม.ย.61 11เม.ย.61 16,999 19,999 4,500
18เม.ย.61 23เม.ย.61 15,999 18,999 4,500
20เม.ย.61 25เม.ย.61 15,999 18,999 4,500
25เม.ย.61 30เม.ย.61 15,999 18,999 4,500
04พ.ค.61 09พ.ค.61 16,999 19,999 4,500
09พ.ค.61 14พ.ค.61 15,999 18,999 4,500
11พ.ค.61 16พ.ค.61 15,999 18,999 4,500
16พ.ค.61 21พ.ค.61 15,999 18,999 4,500
18พ.ค.61 23พ.ค.61 15,999 18,999 4,500
23พ.ค.61 28พ.ค.61 15,999 18,999 4,500
25พ.ค.61 30พ.ค.61 15,999 18,999 4,500
30พ.ค.61 04มิ.ย.61 15,999 18,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้