GTM26 KMG 8L06 คุนหมิง ดอกซากุระ นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งดอกมัสตาร์ด 5 วัน 4 คืน (มีค 61) BY 8L
GTM26 KMG 8L06 คุนหมิง ดอกซากุระ นาขั้นบันไดหยวนหยาง ทุ่งดอกมัสตาร์ด 5 วัน 4 คืน (มีค 61) 
เดินทาง  มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 14,991.-
โดยสายการบินลัคกี้แอร์  (8L)


เริ่มต้น 14,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-คุนหมิง
วันที่สองของการเดินทาง คุนหมิง-หลัวผิง-ภูเขาไก่ทองที่เมืองหลอผิง-ทุ่งมัสตาร์ด-หลัวผิง-เมืองซือจง
วันที่สามของการเดินทาง เมืองซือจง-เมืองหยวนหยาง -จุดชมวิวปากเสือ-ชมพระอาทิตย์ตก
วันที่สี่ของการเดินทาง แปลงนาขั้นบันไดหยวนหยาง-นาขั้นบันไดโตอี้ซู่-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-จุดชมวิวป้าต๋า-หยวนหยาง-คุนหมิง-ร้านหยก-ร้านหมอนยางพารา
วันทีห้าของการเดินทาง วัดหยวนทง-ชมดอกซากุระ-ร้านนวดฝ่าเท้า–คุนหมิง-กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มี.ค.61 05มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
02มี.ค.61 06มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
03มี.ค.61 07มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
04มี.ค.61 08มี.ค.61 14,991 14,991 14,991 3,500
05มี.ค.61 09มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
06มี.ค.61 10มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
07มี.ค.61 11มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
08มี.ค.61 12มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
09มี.ค.61 13มี.ค.61 16,991 16,991 16,991 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้