GTM-21 BW.Grand tour New Zealand Nth &Sth 9D7์N BY TG
BW.Grand tour New Zealand Nth & Sth 9D
เดินทาง  10-18เมษายน2561 ( สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น 126,900.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 126,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
BW.Grand tour New Zealand Nth & Sth 9D เดินทาง 10-18เมษายน2561 ( สงกรานต์) ราคาเริ่มต้น 126,900.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก (วันที่ 10 เมษายน 61) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
วันที่สอง (วันที่ 11 เมษายน 61) อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง
วันที่สาม (วันที่ 12 เมษายน 61) อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
วันที่สี่ (วันที่ 13 เมษายน 61) โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่ห้า (วันที่ 14 เมษายน 61) ไคร้สท์เชิร์ช-แอชเบอร์ตั้น-ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์
วันที่หก (วันที่ 15 เมษายน 61) ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้-เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
วันที่แปด (วันที่ 17 เมษายน 61) ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่เก้า (วันที่ 18 เมษายน 61) ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10เม.ย.61 18เม.ย.61 126,900 108,900 99,900 21,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้