GTM-21 Discovery New Zealand Nth &Sth 9D 7N 12-20 APR (TG)
โปรสงกรานต์ ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery New Zealand Nth &Sth 9D 7N 
เดินทาง 12 - 20 เมษายน 61
เพียง 126,900.-
โดยสายการบิน การบินไทย 


เริ่มต้น 126,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก (วันที่ 12 เมษายน 61) กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
วันที่สอง (วันที่ 13 เมษายน 61) อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง
วันที่สาม (วันที่ 14 เมษายน 61) อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ
วันที่สี่ (วันที่ 15 เมษายน 61) โรโตรัว –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่ห้า (16 เมษายน 2561) อ็อคแลนด์- ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค
วันที่หก (17 เมษายน 2561) ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
วันที่เจ็ด (วันที่ 19 เมษายน 61) ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมโลมาและแมวน้ำที่อาคารัว - ไครสต์เชิร์ช
วันที่แปด (วันที่ 18 เมษายน 61) ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- แอชเบอร์ตัน -ไครสต์เชิร์ช
วันที่เก้า (วันที่ 20 เมษายน 61) ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.61 20เม.ย.61 126,900 108,900 99,900 21,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้