GTM-21 NEW ZEALAND & AUSTRALIA 8D6N 11-18 APR (QF)
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์2ประเทศ NEW ZEALAND & AUSTRALIA 
เดินทาง 11-18 เมษายน 61 (สงกรานต์)
เพียง 110,900.-
โดยสายการบิน Qantas


เริ่มต้น 110,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง (11 เมษายน 2561) กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์
วันที่สองของการเดินทาง (12 เมษายน 2561) ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขา บ๊อบส์พีค
วันที่สามของการเดินทาง (13 เมษายน 2561) ควีนส์ทาวน์–ชมการกระโดดบันจี้–เรือกลไฟโบราณ วอลเตอร์พีคฟาร์ม
วันที่สี่ของการเดินทาง (14 เมษายน 2561) ควีนส์ทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่ห้าของการเดินทาง (15 เมษายน 2561) ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรือ Wildlife – ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่หกของการเดินทาง (16 เมษายน 2561) ไคร้สท์เชิร์ช – ซิดนีย์ – หาดบอนได – ล่องเรืออ่าวซิดนีย์
วันที่เจ็ด (17 เมษายน 2561) ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-สวนสัตว์พื้นเมือง - ซิดนีย์
วันที่แปด (18 เมษายน 2561) ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 18เม.ย.61 110,900 92,900 86,900 16,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้