GTM26 CSX FD11 Shock Price Zhangjiajie 4วัน 3คืน (มค-มิย 61)
GTM26 CSX FD11 Shock Price Zhangjiajie 4วัน 3คืน (มค-มิย 61) 
เดินทาง  มกราคม - มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 10,999.-
โดยสายการบิน Air Asia  (FD)


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
วันที่สองของการเดินทาง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้- ภาพวาดทราย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่สามของการเดินทาง ศูนย์หยก- เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
วันที่สี่ของการเดินทาง ฉางซา-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ม.ค.61 23ม.ค.61 10,999 13,999 3,900
25ม.ค.61 28ม.ค.61 10,999 13,999 3,900
27ม.ค.61 30ม.ค.61 12,999 15,999 3,900
01ก.พ.61 04ก.พ.61 14,999 17,999 3,900
03ก.พ.61 06ก.พ.61 14,999 17,999 3,900
03มี.ค.61 06มี.ค.61 13,999 16,999 3,900
08มี.ค.61 11มี.ค.61 13,999 16,999 3,900
10มี.ค.61 13มี.ค.61 13,999 16,999 3,900
15มี.ค.61 18มี.ค.61 13,999 16,999 3,900
17มี.ค.61 20มี.ค.61 10,999 13,999 3,900
22มี.ค.61 25มี.ค.61 13,999 16,999 3,900
24มี.ค.61 27มี.ค.61 13,999 16,999 3,900
29มี.ค.61 01เม.ย.61 13,999 16,999 3,900
31มี.ค.61 03เม.ย.61 13,999 16,999 3,900
05เม.ย.61 08เม.ย.61 13,999 16,999 3,900
07เม.ย.61 10เม.ย.61 13,999 16,999 3,900
14เม.ย.61 17เม.ย.61 18,999 21,999 3,900
15เม.ย.61 18เม.ย.61 18,999 21,999 3,900
19เม.ย.61 22เม.ย.61 13,999 16,999 3,900
21เม.ย.61 24เม.ย.61 13,999 16,999 3,900
26เม.ย.61 29เม.ย.61 13,999 16,999 3,900
03พ.ค.61 06พ.ค.61 14,999 17,999 3,900
05พ.ค.61 08พ.ค.61 14,999 17,999 3,900
10พ.ค.61 13พ.ค.61 13,999 16,999 3,900
12พ.ค.61 15พ.ค.61 13,999 16,999 3,900
17พ.ค.61 20พ.ค.61 13,999 16,999 3,900
19พ.ค.61 22พ.ค.61 13,999 16,999 3,900
24พ.ค.61 27พ.ค.61 13,999 16,999 3,900
26พ.ค.61 29พ.ค.61 14,999 17,999 3,900
02มิ.ย.61 05มิ.ย.61 11,999 14,999 3,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้