GTM26 CSX FD09 จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร สะพานแก้ว 4วัน 3คืน (กุมภาพันธ์)
GTM26 CSX FD09 จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร สะพานแก้ว 4วัน 3คืน (กุมภาพันธ์) 
เดินทาง  กุมภาพันธ์ 2561
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน Air Asia  (FD)


เริ่มต้น 14,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
วันที่สองของการเดินทาง ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ลำธารแส้ม้าทอง-ถนนคนเดินซีปู้-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่สามของการเดินทาง ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้า อันดับหนึ่ง-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
วันที่สี่ของการเดินทาง ฉางซา-ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ก.พ.61 06ก.พ.61 14,999 17,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้