GTM-21 BW.HIGHLIGHT MEL 12-16 APR18 5D3N BY TG
BW.HIGHLIGHT MEL 5D3N 
เดินทาง  12-16เมษายน2561 ( สงกรานต์)
ราคาเริ่มต้น 58,900.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 58,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
BW.HIGHLIGHT MEL 5D3N เดินทาง 12-16เมษายน2561 ( สงกรานต์) ราคาเริ่มต้น 58,900.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรกของการเดินทาง ( 12 เมษายน 2561) กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
วันที่สองของการเดินทาง (13 เมษายน 2561) เมลเบิร์นชมเมือง – สวนฟิตซรอย – ผ่านชมอาคารรัฐสภา
วันทีสามของการเดินทาง ( 14 เมษายน 2561) เกรทโอเชี่ยนโร้ท – พอร์ตแคมเบลล์ Twelve Apostles - เมลเบิร์น
วันที่สี่ของการเดินทาง (15 เมษายน 2561) เมลเบิร์น–รถไฟจักรไอน้ำโบราณ–สวนสัตว์พื้นเมือง เพนกวินที่เกาะฟิลลิป
วันที่ห้าของการเดินทาง (16 เมษายน 2561) นครเมลเบิร์น – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12เม.ย.61 16เม.ย.61 58,900 50,900 47,900 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้