GTM-21 Happy South Island Tour 7D5N APR 18 SQ
ทัวร์นิวซีแลนด์ Happy South Island Tour 7D5N
เดินทาง 11-17 /13-19 เมษายน 61
เริ่มต้น 96,900.-
โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ 


เริ่มต้น 96,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่สองของการเดินทาง ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -ทไวเซิล
วันที่สามของการเดินทาง ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู
วันที่สี่ของการเดินทาง ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
วันที่ห้าของการเดินทาง ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่หกของการเดินทาง ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือ WILDLIFE ที่อะคารัว – ไคร้สท์เชิร์ช
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11เม.ย.61 17เม.ย.61 98,900 88,900 77,900 14,900
13เม.ย.61 19เม.ย.61 96,900 86,900 76,900 14,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้