GTM-01 HKG20 ฮ่อกง เซินเจิ้น จูไห่ JAN18 BY HX
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน
ออกเดินทางเดือน ม.ค. 18
บินด้วยสายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่สอง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วันที่สาม จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้