GTM-01 HKG20 ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น3 วัน 2คืน MAR-OCT18 HX
ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น3 วัน 2คืน 
เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61
ราคา 10,999.-บาท
โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)


เริ่มต้น 10,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ฮ่องกง จูไห่ เซิ่นเจิ้น3 วัน 2คืน เดินทาง มี.ค.-ต.ค. 61 ราคา 10,999.-บาท โดยสายการบิน Hongkong Airlines (HX)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่สอง เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมโชว์อันตระการตา
วันที่สาม จูไห่ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
19ม.ค.61 21ม.ค.61 9,999 9,999 9,999 3,500
26ม.ค.61 28ม.ค.61 9,999 9,999 9,999 3,500
02ก.พ.61 04ก.พ.61 9,999 9,999 9,999 3,500
09ก.พ.61 11ก.พ.61 9,999 9,999 9,999 3,500
09มี.ค.61 11มี.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,500
20เม.ย.61 22เม.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
27เม.ย.61 29เม.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
04พ.ค.61 06พ.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
11พ.ค.61 13พ.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
18พ.ค.61 20พ.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
25พ.ค.61 27พ.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
01มิ.ย.61 03มิ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
08มิ.ย.61 10มิ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
15มิ.ย.61 17มิ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
22มิ.ย.61 24มิ.ย.61 11,999 11,999 11,999 3,500
29มิ.ย.61 01ก.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
06ก.ค.61 08ก.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
13ก.ค.61 15ก.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
20ก.ค.61 22ก.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
27ก.ค.61 29ก.ค.61 13,999 13,999 13,999 3,500
03ส.ค.61 05ส.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
10ส.ค.61 12ส.ค.61 13,999 13,999 13,999 3,500 วันแม่แห่งชาติ
17ส.ค.61 19ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,500
24ส.ค.61 26ส.ค.61 10,999 10,999 10,999 3,500
31ส.ค.61 02ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
07ก.ย.61 09ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
14ก.ย.61 16ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
21ก.ย.61 23ก.ย.61 10,999 10,999 10,999 3,500
19ต.ค.61 21ต.ค.61 11,999 11,999 11,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้