GTM-10 TR93 Tokyo Ski โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์ 5D3N JAN-MAR18 By TR
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี  5วัน3คืน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 22,900.-
โดยสายการบิน SCOOT


เริ่มต้น 22,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
Hilight โปรแกรม นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ) เครื่องลำใหญ่ B787-8 DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG
วันที่ DAY 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ DAY 2 สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – คาวากูจิโกะ
วันที่ DAY 3 คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
วันที่ DAY 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตร 2,700บาท)
วันที่ DAY 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07ก.พ.1 11ก.พ.61 23,900 23,900 23,900 7,500
10ม.ค.61 14ม.ค.61 22,900 22,900 22,900 7,500
17ม.ค.61 21ม.ค.61 23,900 23,900 23,900 7,500
20ม.ค.61 24ม.ค.61 19,900 19,900 19,900 7,500
27ม.ค.61 31ม.ค.61 19,900 19,900 19,900 7,500
31ม.ค.61 04ก.พ.61 19,900 19,900 19,900 7,500
03ก.พ.61 07ก.พ.61 22,900 22,900 22,900 7,500
07ก.พ.61 11ก.พ.61 23,900 23,900 23,900 7,500
10ก.พ.61 14ก.พ.61 24,900 24,900 24,900 7,500
14ก.พ.61 18ก.พ.61 24,900 24,900 24,900 7,500
21ก.พ.61 25ก.พ.61 23,900 23,900 23,900 7,500
24ก.พ.61 28ก.พ.61 24,900 24,900 24,900 7,500
28ก.พ.61 04มี.ค.61 26,900 26,900 26,900 7,500
03มี.ค.61 07มี.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
07มี.ค.61 11มี.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
10มี.ค.61 14มี.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
14มี.ค.61 18มี.ค.61 25,900 25,900 25,900 7,500
17มี.ค.61 21มี.ค.61 27,900 27,900 27,900 7,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้