GTM-01 NRT01 (MAR-APR)18 (NRT-NRT) TOKYO SAKURA STRONG 5D 3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO SAKURA STRONG 5D3N 
ชมเทศกาลซากุระบาน ณ สวนอุเอโนะ
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2561
โดยสายการบิน Air Asia X
ราคาเริ่มต้น 27,900.-


เริ่มต้น 27,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA STRONG 5D3N ชมเทศกาลซากุระบาน ณ สวนอุเอโนะ เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2561 โดยสายการบิน Air Asia X ราคาเริ่มต้น 27,900.-
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ - วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมซากุระ ณ อุเอโนะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้า กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20มี.ค.61 24มี.ค.61 27,900 27,900 27,900 8,000
21มี.ค.61 25มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
22มี.ค.61 26มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
23มี.ค.61 27มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
24มี.ค.61 28มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
25มี.ค.61 29มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
26มี.ค.61 30มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
27มี.ค.61 31มี.ค.61 29,900 29,900 29,900 8,000
28มี.ค.61 01เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
29มี.ค.61 02เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
30มี.ค.61 03เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
31มี.ค.61 04เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
01เม.ย.61 05เม.ย.61 29,900 29,900 29,900 8,000
02เม.ย.61 06เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
03เม.ย.61 07เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
04เม.ย.61 08เม.ย.61 30,900 30,900 30,900 8,000
10เม.ย.61 14เม.ย.61 43,900 43,900 43,900 8,000
11เม.ย.61 15เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
12เม.ย.61 16เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
13เม.ย.61 17เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
14เม.ย.61 18เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 8,000
16เม.ย.61 20เม.ย.61 31,900 31,900 31,900 8,000
17เม.ย.61 21เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 8,000
18เม.ย.61 22เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 8,000
19เม.ย.61 23เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 8,000
20เม.ย.61 24เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 8,000
21เม.ย.61 25เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 8,000
24เม.ย.61 28เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 8,000
25เม.ย.61 29เม.ย.61 28,900 28,900 28,900 8,000
27เม.ย.61 01พ.ค.61 30,900 30,900 30,900 8,000
28เม.ย.61 02พ.ค.61 30,900 30,900 30,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้