GTM-01 SIN12 GOOD DEAL SINGAPORE 27-29 JAN 18 BY SL
ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน
บินโดยสายการบิน Lion Air
ออกเดินทาง 27-29 ม.ค. 61


เริ่มต้น 9,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ SPETRA LIGHT & WATER SHOW
วันที่สอง อิสระทุกท่านท่องเที่ยว ช้อปปิ้งตามอัธยาสัย หรือเกาะมหาสนุก SENTOSA
วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ม.ค.61 29ม.ค.61 9,999 9,999 9,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้