GTM26 TSN CA01 TWO IN ONE เทียนสิน ปักกิ่ง วัดดูเล่อซื่อ 6 วัน 4 คืน (มีนาคม 61)
GTM26 TSN CA01 TWO IN ONE เทียนสิน ปักกิ่ง วัดดูเล่อซื่อ 6 วัน 4 คืน (มีนาคม 61) 
เดินทาง  มีนาคม  2561
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)


เริ่มต้น 17,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สองของการเดินทาง เทียนสิน-ปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สามของการเดินทาง จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชาพระราชวังฤดูร้อน-ถนนหวังฝู่จิ่ง
วันที่สี่ของการเดินทาง กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-ร้านหยก-ถ่ายรูปสนามกีฬารังนก-ตลาดรัสเซีย
วันที่ห้าของการเดินทาง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา-ปักกิ่ง-จี้เสี้ยน-นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมปั้นดินฉากสี ที่วัดดูเล่อซื่อ –เทียนสิน –ถนนอิตาลี-ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไท่เหอ
วันที่หกของการเดินทาง บ้านกระเบื้อง-ถนนวัฒนธรรม-ศาลเจ้าหม่าโจ้-ถนนอาหาร-เทียนสิน


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มี.ค.61 13มี.ค.61 17,999 20,999 20,999 4,500
15มี.ค.61 20มี.ค.61 19,999 22,999 22,999 4,500
22มี.ค.61 27มี.ค.61 19,999 22,999 22,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้