GTM-01 HONGKONG DISNEYLAND HKG16 JAN-APR18 3D2N BY EK
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย 3วัน2คืน
เดินทาง JAN-APR18
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน EMIRATES


เริ่มต้น 14,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย 3วัน2คืน เดินทาง JAN-APR18 ราคาเริ่มต้น 14,999.- โดยสายการบิน EMIRATES
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ม.ค.61 15ม.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
20ม.ค.61 22ม.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
27ม.ค.61 29ม.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
02มี.ค.61 04มี.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
03มี.ค.61 05มี.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
04มี.ค.61 06มี.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
10มี.ค.61 12มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
11มี.ค.61 13มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
12มี.ค.61 14มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
16มี.ค.61 20มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
17มี.ค.61 19มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
26มี.ค.61 28มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
16เม.ย.61 18เม.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
22เม.ย.61 24เม.ย.61 16,999 16,999 16,999 5,000
29เม.ย.61 01พ.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้