GTM-01 HKG16 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย 3วัน2คืน MAY-OCT18 EK
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย 3วัน2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลคม2561
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
โดยสายการบิน EMIRATES


เริ่มต้น 14,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย 3วัน2คืน เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 61 ราคา 14,999.-บาท โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
วันที่สอง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
วันที่สาม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
24พ.ค.4 26พ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
17พ.ค.61 19พ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,000
27พ.ค.61 29พ.ค.61 14,999 14,999 14,999 5,000
31พ.ค.61 02มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
07มิ.ย.61 09มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
14มิ.ย.61 16มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
21มิ.ย.61 23มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
28มิ.ย.61 30มิ.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
06ก.ย.61 08ก.ย.61 14,999 14,999 14,999 5,000
13ก.ย.61 15ก.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
20ก.ย.61 22ก.ย.61 15,999 15,999 15,999 5,000
04ต.ค.61 06ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
11ต.ค.61 13ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
18ต.ค.61 20ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
25ต.ค.61 27ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้