GTM-01 SIN08 EXCITED IN SINGAPORE 3D2N JAN-MAY18 BY 3K
EXCITED IN SINGAPORE 3D2N
เดินทาง  มกราคม-พฤษภาคม2651
ราคาเริ่มต้น 12,588.-
โดยสายการบิน Jetstar(3K)


เริ่มต้น 12,588


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
EXCITED IN SINGAPORE 3D2N เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม2651 ราคาเริ่มต้น 12,588.- โดยสายการบิน Jetstar(3K)
วันที่แรก กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light
วันที่สอง อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
วันที่สาม Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ม.ค.61 15ม.ค.61 125,800 12,588 12,588 4,500
03ก.พ.61 05ก.พ.61 12,588 12,588 12,588 4,500
10มี.ค.61 12มี.ค.61 12,588 12,588 12,588 4,500
12เม.ย.61 18เม.ย.61 15,888 15,888 15,888 5,000
12พ.ค.61 18พ.ค.61 13,888 13,888 13,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้