GTM-26 GT-PVG TG03 เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5วัน 3คืน MAR-JUN 18 (TG)
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สบาย สบาย หรรษา SWFC 5วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 61
เริ่มต้น 15,911.-
โดยสายการบิน การบินไทยเริ่มต้น 15,911


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สองของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านผ้าไหม – หังโจว – ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
วันที่สามของการเดินทาง หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง – Starbuck Reserve Roastery
วันที่สี่ของการเดินทาง ร้านยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
วันที่ห้าของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01มี.ค.61 05มี.ค.61 16,911 16,911 16,911 3,599
08มี.ค.61 12มี.ค.61 15,911 15,911 15,911 3,599
22มี.ค.61 26มี.ค.61 17,911 17,911 17,911 3,599
19เม.ย.61 23เม.ย.61 18,911 18,911 18,911 3,599
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 17,911 17,911 17,911 3,599
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้