GTM-08 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค2 MAR-APR18 5D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระ ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5วัน3คืน
เดินทาง MAR-APR18
ราคาเริ่มต้น 30,888.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 30,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระ ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5วัน3คืน เดินทาง MAR-APR18 ราคาเริ่มต้น 30,888.- โดยสายการบิน AIR ASIA X
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
วันที่สาม อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซ์โปซิตี้ – ชมซากุระ ณ สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70-เมืองนารา – วัดโทไดจิ - พระพุทธรูปไดบุทสึ - สนามบินคันไซ
วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29มี.ค.61 02เม.ย.61 30,888 30,888 30,888 7,900
05เม.ย.61 09เม.ย.61 38,999 38,999 38,999 7,900
10เม.ย.61 14เม.ย.61 38,999 38,999 38,999 7,900
11เม.ย.61 15เม.ย.61 39,999 39,999 39,999 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้