GTM26 HAK HU01 ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน (มค-มีค 61)
GTM26 HAK HU01 ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน (มค-มีค 61) 
เดินทาง มกราคม-มีนาคม  2561
ราคาเริ่มต้น 17,991.-
โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU)


เริ่มต้น 17,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ-ไหโข่ว
วันที่สองของการเดินทาง ไหโข่ว-เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า- หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
วันที่สามของการเดินทาง อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่
วันที่สี่ของการเดินทาง ร้านใบชา-ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว
วันที่ห้าของการเดินทาง ไหโข่ว-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ม.ค.61 16ม.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
17ม.ค.61 21ม.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
24ม.ค.61 28ม.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
26ม.ค.61 30ม.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
31ม.ค.61 04ก.พ.61 17,991 17,991 17,991 4,000
07ก.พ.61 11ก.พ.61 17,991 17,991 17,991 4,000
07มี.ค.61 11มี.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
09มี.ค.61 13มี.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
14มี.ค.61 18มี.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
16มี.ค.61 20มี.ค.61 17,991 17,991 17,991 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้