GTM26 PEK TG05 ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (มี.ค-มิ.ย)
GTM26 PEK TG05 ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (มี.ค-มิ.ย) 
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 15,991.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 15,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง
วันที่สองของการเดินทาง ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน
วันที่สามของการเดินทาง ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง
วันที่สี่ของการเดินทาง ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
วันที่ห้าของการเดินทาง ปักกิ่ง – กรุงเทพ ฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
07มี.ค.61 11มี.ค.61 16,991 19,991 19,991 3,999
09มี.ค.61 13มี.ค.61 17,991 20,991 20,991 3,999
15มี.ค.61 19มี.ค.61 18,991 21,991 21,991 3,999
08มิ.ย.61 12มิ.ย.61 15,991 18,991 18,991 3,999
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 16,991 19,991 19,991 3,999
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้