GTM-26 CTU MU02 เฉิงตู นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4วัน 3คืน (มีนาคม 61)
GTM26 CTU MU02 เฉิงตู นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 4วัน 3คืน (มีนาคม 61) 
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,999.-
โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU)


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊
วันที่สองของการเดินทาง ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง
วันที่สามของการเดินทาง ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านนวดฝ่าเท้า-ซอยกว้างซอยแคบ-ร้านผ้าไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันทีสี่ของการเดินทาง ร้านยางพารา-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ถนนคนเดินซุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08มี.ค.61 11มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้