GTM-21 GT-PVG FM01 เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน JAN-MAR18 (FM)
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 61
เริ่มต้น 15,999.-
โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สองของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – ซูโจว – จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE)
วันที่สามของการเดินทาง หังโจว – ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา –
วันที่สี่ของการเดินทาง หังโจว –เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ยาสมุนไพรจีน+บัวหิมะ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดก๊อปปี้TAOBAOCHENG – ถนนนานกิง – กายกรรม ERA
วันที่ห้าของการเดินทาง วัดพระหยกขาว – ศูนย์อัญมณีหยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – บุฟเฟต์ – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ม.ค.61 20ม.ค.61 12,999 12,999 12,999 3,499
01ก.พ.61 05ก.พ.61 18,999 18,999 18,999 3,499
27ก.พ.61 01มี.ค.61 19,999 19,999 19,999 3,499
02มี.ค.61 06มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,499
08มี.ค.61 12มี.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,499
14มี.ค.61 18มี.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,499
17มี.ค.61 21มี.ค.61 15,999 15,999 15,999 3,499
22มี.ค.61 26มี.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,499
13เม.ย.61 17เม.ย.61 24,999 24,999 24,999 4,499
20เม.ย.61 24เม.ย.61 20,999 20,999 20,999 3,499
27เม.ย.61 01พ.ค.61 21,999 21,999 21,999 3,499
18พ.ค.61 22พ.ค.61 17,999 17,999 17,999 3,499
25พ.ค.61 29พ.ค.61 18,999 18,999 18,999 3,499
31พ.ค.61 04มิ.ย.61 18,999 18,999 18,999 3,499
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 17,999 17,999 17,999 3,499
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 16,999 16,999 16,999 3,499
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 17,999 17,999 17,999 3,499
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 17,999 17,999 17,999 3,499
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้