GTM-01 KIX01 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA APR-MAY18 6D4N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยกำแพงหิมะ ชมเจแปนด์ แอลป์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 6วัน4คืน
เดินทาง APR-MAY18
ราคาเริ่มต้น 41,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X


เริ่มต้น 41,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้
วันที่สี่ โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
วันที่หก กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13เม.ย.61 18เม.ย.61 59,900 59,900 59,900 10,000
17เม.ย.61 22เม.ย.61 45,900 45,900 45,900 10,000
18เม.ย.61 23เม.ย.61 41,900 41,900 41,900 10,000
19เม.ย.61 24เม.ย.61 41,900 41,900 41,900 10,000
24เม.ย.61 29เม.ย.61 41,900 41,900 41,900 10,000
25เม.ย.61 30เม.ย.61 41,900 41,900 41,900 10,000
26เม.ย.61 01พ.ค.61 43,900 43,900 43,900 10,000
02พ.ค.61 07พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 10,000
03พ.ค.61 08พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 10,000
08พ.ค.61 13พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 10,000
09พ.ค.61 14พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 10,000
15พ.ค.61 20พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 10,000
16พ.ค.61 21พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 10,000
22พ.ค.61 27พ.ค.61 41,900 41,900 41,900 10,000
23พ.ค.61 28พ.ค.61 43,900 43,900 43,900 10,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้