GTM- 26 CTU MU01 SAVE PRICE CHENGDU LESHAN 4วัน 3คืน (มีนาคม)
GTM 26 CTU MU01 SAVE PRICE CHENGDU LESHAN 4วัน 3คืน (มีนาคม) 
เดินทาง มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 12,999.-
โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น (MU)


เริ่มต้น 12,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ซอยกว้างซองแคบ-เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-ง้อไบ๊
วันที่สองของการเดินทาง ง้อไบ๊-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊(ไม่ขึ้นยอดเขา)-วัดเป้ากว๋อ-พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่
วันที่สามของการเดินทาง ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-ร้านนวดฝ่าเท้า-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันทีสี่ของการเดินทาง ร้านหยก-วัดต้าสือ-ถนนคนเดินซุนซีลู่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22มี.ค.61 25มี.ค.61 12,999 12,999 12,999 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้